Önfoglalkoztatás vagy ál-önfoglalkoztatás ((Schein-)Selbständigkeit)

Az esetek döntő többségében a magánháztartásokban foglalkoztatott személyek nem tekintendők önfoglalkoztatottaknak. Az tekinthető önálló vállalkozónak, aki hitelt érdemlően bizonyítania tudja, hogy több háztartásban is dolgozik, és a jövedelme nem csupán egyetlen munkáltatótól függ. Gyakorta úgynevezett ál-önfoglalkoztatottság esete áll fenn. További tájékoztatást ebben a témában az önfoglalkoztatás menüpont alatt találhat.

Figyelem! Amennyiben munkáját a gondozott személy háztartásában végzi és ugyanott is lakik, úgy nagy valószínűséggel nem számít önfoglalkoztatottnak.

Rendelkezések a munkabérről (Lohnbestimmungen)

HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK
A háztartásban végzett tevékenységek körébe tartoznak a takarítási munkák, a mosás és a bevásárlás intézése, az étkeztetés, valamint a gyermekek, időskorúak és betegek gondozása. Amennyiben valaki egy magánháztartásban ilyen munkakörben heti öt óránál többet van foglalkoztatva, úgy díjazására az országosan érvényes minimálbér rendelkezései vonatkoznak.

A bruttó minimálbér összege, szabadság és ünnepnapok pótlékai nélkül:

 • képesítés nélküli munkavállaló esetén: 19.20 frank.
 • képesítés nélküli, de minimum négy év házvezetési szakmai gyakorlattal rendelkező munkavállaló esetén: 21.10 frank.
 • svájci állami házvezetési oklevéllel rendelkező (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in der Hauswirtschaft), képzett munkavállaló esetén: 23.20 frank.
 • a házvezetéshez közeli, legalább 2 éves képzési idejű szakmában szerzett végzettséggel rendelkező munkavállaló esetén: 21.10 frank.

A fenti minimálbéreknél alacsonyabb bérezést a törvény tiltja. Svájc egyes részein a megélhetési költségek függvényében ezeknél magasabb bérezés is általános.

GONDOZÁSI ÉS ÁPOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK
A gondozói-ápolói tevékenységek körébe tartoznak a következő feladatok: segítségnyújtás az étkezésnél és tisztálkodásnál (lemosás, fürdetés, fésülés, borotválás, fogmosás, krémezés stb.), közlekedés segítése, sebkötözés, gyógyszerek adagolása, vércukorszintmérés. Az ilyen jellegű feladatok elvégzéséhez képesítés is szükségeltetik. A Svájci Vöröskereszt betegápoló-gondozói tanfolyama (Lehrgang zur PflegehelferIn des Schweizerischen Roten Kreuzes, SRK) képesítést ad az alapgondozás elvégzéséhez (testápolás, etetés, mozgatás). Ennél bonyolultabb ápolási feladatokhoz engedély szükségeltetik, amely egyes kantononként eltérő lehet. Közelebbi információt az illetékes egészségügyi hivatal tud adni (lásd lejjebb).

Amennyiben munkája javarészt gondozói-ápolói tevékenységekből áll, úgy joga van az e munkakörre érvényes általános bérezéshez is, amely jóval magasabb, mint a háztartásban végzett tevékenységeknél.

Példa háztartási tevékenységek bérminimum-kiszámítására: (Órabér x heti óraszám) x 52 : 12 = havibér

Példa képesítés nélküli munkavállaló esetére, heti 42 óra munkaidőben: (19.20 x 42) x 52 : 12 = 3494 frank havonta.

Ha a szabadnapokat nem veszi igénybe, akkor ez évi négy hét szabadsággal számolva 8.33 százalékkal, évi öt hét szabadság esetén pedig 10.64 százalékkal növeli meg a bruttókeresetet. A munkaszüneti (ünnep-)napokat kantononként eltérően határozzák meg (lásd: Szabadság és ünnepnapok). Amennyiben ezek sincsenek kiadva vagy más szabadnappal kompenzálva, akkor ezek külön kifizetése is kötelező. Évi kilenc munkaszüneti nappal számolva a pótlék mértéke a bruttókereset 3.59 százaléka.

Példa szabadnap- (4 hét) és munkaszünetinap- (9 nap) pótlék kiszámítására: 3494 frank havibér + 3.59 % munkaszünetinap-pótlék + 8.33 % szabadság-pótlék = 3910 frank havibér.

A munkaszüneti napok pontos számáról érdeklődjön az illetékes közigazgatási hivatalnál abban a kantonban, ahol dolgozni fog (lásd: Szabadság és ünnepnapok).

Figyelem! Az ügyelet is munkaidőnek számít, amelynek ellentételezéséhez a munkavállalónak joga van. Azonban az ügyelet bérezése a munkaidőénél alacsonyabban számolandó. Ezen rendelkezések betartását a kantonok hivatalosan is ellenőrizhetik.

Szállás és étkezés (Kost und Logis)

Amennyiben Ön a gondozott személy háztartásában lakik, vagy rendszeresen ott étkezik, akkor a szállás és az étkezés természetbeni juttatásként levonható a havibéréből. A következő kulcsok érvényesek:

 • reggelinként: 3.50 frank
 • ebédenként: 10.- frank
 • vacsoránként: 8.- frank
 • szállásdíj: 11.50 frank.

A levonás mértéke nem haladhatja meg a 33 frankot naponta, valamint összességében a 990 frankot havonta.

Figyelem! Természetbeni juttatásnak csak a ténylegesen elköltött étkezések, valamint a tényleges ottalvás minősül. Ha valamelyik napon nem a háztartásban étkezne vagy éjszakázna, akkor arra a napra nem vonhatnak le béréből lakhatás-étkezés címén.

Felmondási idők (Kündigungsfristen)

A PRÓBAIDŐ ALATT
A munkaviszony első hónapja próbaidőnek számít. Ennek időtartama alatt a munkaviszonyt bármelyik fél hétnapos hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti. Kölcsönös megegyezés esetén hosszabb próbaidő is megállapítható, ezt azonban írásba kell foglalni és időtartama nem haladhatja meg a három hónapot.

A PRÓBAIDŐ LETELTÉVEL
A munkaviszony megszüntetése bármelyik fél által hónap végi hatállyal kezdeményezhető. A felmondási idő időtartama:

 • az első munkaévben: 1 hónap
 • a másodiktól a kilencedik munkaévig: 2 hónap
 • a tizedik munkaévtől: 3 hónap

A felmondási idő ügynökségen keresztüli alkalmazás esetén ennél rövidebb is lehet (lásd Munkaerőkölcsönzés (Personalverleih)).


Kényszerhelyzetbe került? Lépjen kapcsolatba országa nagykövetségével vagy konzulátusával. Ott segítséget fog kapni a hazaúthoz kölcsönösszeg formájában, illetve otthoni ismerősei pénzátutalásának megszervezésében.


Szabadság és ünnepnapok (Ferien und Feiertage)

Mint minden munkavállalót, úgy Önt is évi rendes szabadság, valamint fizetett munkaszüneti napok illetik meg. A rendes éves szabadságolás:

 • 20 éves korig: 5 hét
 • 21 éves kortól: 4 hét

A szabadságolás és a munkaszüneti napok kantononként eltérően vannak szabályozva (lásd alant). Ha a szabadság, illetve munkaszüneti nap igénybe vételére nincs mód, akkor ennek megfelelő mértékben magasabb fizetést kell erre az időre kapnia (lásd: Rendelkezések a munkabérről (Lohnbestimmungen)). A szabadságolás elmaradása kizárólag akkor engedélyezhető, ha a szolgálati idő nagyon rendszertelen, és a pénzbeni szabadságmegváltáshoz maga a munkavállaló is hozzájárul.

Tartózkodási engedély (Aufenthaltsbewilligung)

Az EU, ill. EFTA-országok állampolgáraira, amennyiben munkát vállalni szándékoznak, pillanatnyilag még a munkavállalók szabad mozgásának alapelve érvényes.

Amennyiben Ön mint EU/EFTA állampolgár három hónapot meghaladóan tervez Svájcban dolgozni, úgy jelenkezzen az illetékes helyhatóságnál és érdeklődje meg a tartózkodási engedély megszerzésének pontos részleteit. Ha évi három hónapot meg nem haladó ideig vállal munkát, úgy csupán bejelentési kötelezettsége lesz. A bejelentést munkaadójának interneten keresztül legkésőbb a munkakezdést megelőző napig meg kell tennie. További tájékoztatást e témában itt találhat.

Munka- és szabadidő (Arbeitszeit und Freizeit)

Mind a polgári jog (=Munka Törvénykönyve), mind a kantonoknak a magánháztartásban foglalkoztatottakra vonatkozó általános munkaszerződése tartalmaz a munka- és szabadidőre vonatkozó rendelkezéseket.

A polgári jog szerint kötelező:

 • Az ügyelet és a készenlét időtartamát munkaidőként elszámolni.
 • A rendkívüli munkavégzést (túlórákat) azonos mértékben szabadnappal kompenzálni, vagy az órabért ezen időtartamra 25%-kal megemelni. A túlórázás csak kölcsönös megegyezés esetén egyenlíthető ki pénzzel.
 • Heti legalább egy teljes pihenőnapot biztosítani, amellyel a munkavállaló szabadon rendelkezhet és amelyre nem eshet ügyelet/készültség.

Az egyes kantonok általános munkaszerződései további eltérő ajánlásokat tartalmaznak e téren (lásd alább).

Figyelem! Amennyiben Ön a gondozott személy háztartásában lakik, úgy különösen fontos, hogy a munkaidő, a munkaközi szünetek, a pihenőidő, valamint a készenlét pontosan szabályozva legyenek. Pihenőidőnek csak az számít, ha nem kell sem a munkáltató részére rendelkezésre állni, sem a munkavégzés helyén maradni. Amennyiben éjjel azzal kell számolnia, hogy segítséget kell nyújtani, akkor az az időszak is ügyeletnek számít. Ennek megfelelően erre az időre is joga van a bérezésre. A munkaidő, munkaközi szünetek, pihenőidő, valamint a készenlét szabályairól, a munkarendről a munkaadójának szóban és írásban is tájékoztatnia kell Önt.
Munkaszerződés (Arbeitsvertrag)

Magánháztartásban foglalkoztatott személyekre ugyanazon munkajogi rendelkezések érvényesek, mint más munkavállalókra. A munkaszerződés megkötésekor tehát ügyeljünk arra, hogy az a Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztérium (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) mintaszerződéseivel összhangban készüljön.

A minimálbér mértékéről a Svájci Szövetségi Köztársaság magánháztartásban foglalkoztatottakra vonatkozó általános munkaszerződése (NAV CH) rendelkezik (lásd még: Rendelkezések a munkabérről (Lohnbestimmungen)).
Részletesebb szabályozások találhatók továbbá annak a kantonnak, amelyben dolgozik a magánháztartásban foglalkoztatottakra vonatkozó általános munkaszerződésében is (kantonale Normalarbeitsverträge Hauswirtschaft).
Azon pontokban, amelyek az Ön munkaszerződésében nem kerültek külön rögzítésre, kötelező érvénnyel bírnak a kantonban érvényes általános munkaszerződés feltételei.

Figyelem! Akadnak olyan munkaközvetítő magáncégek, amelyek vállalják az összes adminisztrációs teendő elvégzését, illetve a gondozó és a gondozott közötti munkaszerződés elkészítését is. Itt tudni kell, hogy a szerződést aláírásával ellátó személy számít a következőkben Munkaadónak, és ő viseli az ezzel járó törvényi kötelezettségeket is.


Ügynökségen keresztül áll alkalmazásban? További tájékoztatást ebben a témában a Munkaerőkölcsönzés (Personalverleih) alatt találhat.


Munkaközvetítés (Arbeitsvermittlung)

Amennyiben Önt ügynökség alkalmazza vendéggondozónőként egy magánháztartásban, úgy különösen ügyeljen a következőkre:

 • A közvetítő ügynökségnek a kanton által kiállított működési engedéllyel kell rendelkeznie. Amennyiben Ön nem svájci állampolgár, és svájci letelepedési engedélye sincs, akkor az ügynökségnek ezen felül országos hatókörű működési engedéllyel is rendelkeznie kell. Ezen a linken keresztül találja meg az Vengedéllyel rendelkező közvetítő cégek listáját (Verzeichnis Personalverleihfirmen).
 • Győződjön meg arról, hogy Ön a közvetítő ügynökségnek az évi bruttójövedelem maximálisan engedélyezett öt százalékát meg nem haladó összeget fizet-e közvetítési díjként.
 • Ha az ügynökség mintaszerződést ajánl fel, azt vesse össze a Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztérium (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) mintaszerződéseivel, s amennyiben szükséges, kérje az ahhoz történő igazítást.

Figyelem! Győződjön meg arról, hogy az Önt közvetítő ügynökség Svájcban legyen bejegyezve, mivel külföldi ügynökségek Svájcban közvetítői tevékenységet nem folytathatnak.

Munkaképtelenség: betegség vagy baleset (Krankheitsfall oder Unfall)

Amennyiben betegség vagy baleset okán munkaképtelenné válna, a fizetését továbbra is folyósítják. Ennek időtartamát az határozza meg, hogy mióta, valamint hogy melyik kantonban dolgozik (lásd alant). További alapfeltétel, hogy a munkaviszony legalább három hónapja fennálljon, illetve a megbetegedést közvetlenül megelőzően legalább három hónappal el kellett kezdődnie.

Figyelem! Amennyiben a gondozott személy háztartásában lakik, és közvetlenül (nem ügynökségen keresztül) áll alkalmazásban, úgy betegég, baleset, terhesség vagy gyermekszülés esetén ápolásra jogosult. Szükség esetén az Ön kezeléséhez is egészségügyi szakápolást kell biztosítani. Ezen kötelezettségek a munkabér továbbfizetésén túl terhelik munkaadóját.

Információ

Magánháztartásban dolgozik migráns gondozóként? Vagy éppen migráns gondozót szeretne alkalmazni? Itt találhat jogi tájékoztatást. more

News (német nyelven)

Aktuális cikkek a külföldről érkező idősgondozók témaköréből. more

Fórum

Bentlakásos idősgondozóként áll alkalmazásban Svájcban? Szeretne tapasztalatot cserélni hasonló élethelyzetben lévőkkel? Lépjen be fórumunkba! more

Szülési szabadság (Mutterschaftsurlaub)

A svájci jog szerint a szülő nőt fizetett szülési szabadság illeti meg.

Ennek igénybevétele az alábbi feltételekhez kötött:

 • A szülést megelőző kilenc hónapban érvényes svájci nyugdíjpénztári tagsági viszonnyal [AHV biztosítás] rendelkezett.
 • A kilenc hónapból legalább ötöt munkaviszonyban töltött vagy táppénzen, illetve munkanélküli segélyen volt.
 • A szülés időpontjában érvényes munkaviszonya volt.

Ha a fenti három pont mindegyike teljesült, a szülést követően 14 hét fizetett szülési szabadság illeti meg.

Figyelem! Terhesség és gyermekszülési szabadság ideje alatt Ön felmondási tilalom alatt áll. A szülési szabadság leteltével ismét a normál esetben megszabott felmondási idő lép érvénybe. További információk.

Munkaerőkölcsönzés (Personalverleih)

Munkaerőkölcsönzésről akkor beszélhetünk, ha a munkavállalót egy ügynökség alkalmazta, de a munkájára vonatkozó utasításokat a munkavégzés helyszínéül szolgáló magánháztartástól kapja.

AZ ÜGYNÖKSÉG KIVÁLASZTÁSA
Az ilyesfajta cégeknek manapság virágzó piaca van. Mérlegelje gondosan, hogy melyik ügynökséget választja. Amennyiben Ön nem svájci állampolgár, és svájci letelepedési engedélye sincs, akkor az ügynökségnek országos hatókörű működési engedéllyel kell rendelkeznie. Ezen a linken keresztül találja meg az engedéllyel rendelkező közvetítő cégek listáját (Verzeichnis der bewilligten Personalverleihfirmen).

KÖZVETLEN FOGLALKOZTATOTTSÁGRA VÁLTÁS
Az olyan kizárólagos szerződés nem megengedett, amely megtiltaná, hogy a munkaviszonya lejárta után Ön a magánháztartással közvetlen munkaszerződést kössön. Azonban az ügynökség kártérítést kérhet a magánháztartástól abban az esetben, ha a tényleges munkaviszony három hónapnál rövidebb ideig tartott, és Ön további három hónapon belül ugyanott kerül közvetlenül alkalmazásba.

Figyelem! Svájcban nem bejegyzett külföldi ügynökségek nem folytathatnak közvetítői tevékenységet az országban.

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2021. december 22-i 2C_470/2020 számú határozatában (amelyet közzé kell tenni) kimondta, hogy a munkaerő-kölcsönző ügynökségek alkalmazottai a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak a 24 órás gondozásban.