Önfoglalkoztatás vagy ál-önfoglalkoztatás ((Schein-)Selbständigkeit)

Az esetek döntő többségében a magánháztartásokban foglalkoztatott személyek nem tekintendők önfoglalkoztatottaknak. Az tekinthető önálló vállalkozónak, aki hitelt érdemlően bizonyítania tudja, hogy több háztartásban is dolgozik, és a jövedelme nem csupán egyetlen munkáltatótól függ. Gyakorta úgynevezett ál-önfoglalkoztatottság esete áll fenn. További tájékoztatást ebben a témában az önfoglalkoztatás menüpont alatt találhat.

Figyelem! Amennyiben munkáját a gondozott személy háztartásában végzi és ugyanott is lakik, úgy nagy valószínűséggel nem számít önfoglalkoztatottnak.

Rendelkezések a munkabérről (Lohnbestimmungen)

HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK
A háztartásban végzett tevékenységek körébe tartoznak a takarítási munkák, a mosás és a bevásárlás intézése, az étkeztetés, valamint a gyermekek, időskorúak és betegek gondozása. Amennyiben Ön egy magánháztartásban heti öt óránál több időt tölt el háztartási tevékenységekkel, akkor az Ön munkabérére az országos minimálbérre vonatkozó rendelkezések érvényesek.

A bruttó minimálbér összege, szabadság és ünnepnapok pótlékai nélkül:

 • képesítés nélküli munkavállaló esetén: 19.95 frank.
 • képesítés nélküli, de minimum négy év házvezetési szakmai gyakorlattal rendelkező munkavállaló esetén: 21.85 frank.
 • svájci állami házvezetési oklevéllel rendelkező (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in der Hauswirtschaft), képzett munkavállaló esetén: 24.05 frank.
 • a házvezetéshez közeli, legalább 2 éves képzési idejű szakmában szerzett végzettséggel rendelkező munkavállaló esetén: 21.85 frank.

A fenti minimálbéreknél alacsonyabb bérezést a törvény tiltja. Svájc egyes részein a megélhetési költségek függvényében ezeknél magasabb bérezés is általános.
Nem kapja meg a minimálbért? Itt talál egy mintalevelet a munkavállalók számára a különbözet igényléséhez.

GONDOZÁSI ÉS ÁPOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Megfelelő gondozói-ápolói szakképesítés nélkül általában csak háztartási feladatokat és ápolási tevékenységeket végezhetők. A gondozás magában foglalja például a séta közbeni kíséretet, a felolvasást, a társaság nyújtását vagy a játékokat.

Egyes kantonok lehetővé teszik, hogy alapfokú ápolási tanfolyamot nem végzett személyek olyan egyszerű ápolási tevékenységeket végezzenek, mint például a lábak bekötözése, a kompressziós harisnyák felhúzása, segítségnyújtás a tisztálkodás során, segítségnyújtás az öltözködésben és vetkőzésben, valamint segítségnyújtás az evésben és ivásban. Erről érdeklődjön az adott kanton egészségügyi hivatalánál. A Svájci Vöröskereszt betegápolói-gondozói tanfolyama (Lehrgang Pflegehelfende SRK) és a Lernwerk egyesület betegápolói-gondozói tanfolyama (Pflegekurs Pflegehelfende des Vereins Lernwerk) adnak képesítést az egyszerű ápolási-gondozási tevékenységek elvégzésére. Javasoljuk, hogy keressen fel az egyik jóváhagyott kantoni Spitex-szervezetet is. Ez utóbbi tudja ellenőrizni az ápolási tevékenységek megfelelő besorolását.

Az olyan ápolási tevékenységeket, mint a pulzus, a vérnyomás, a testhőmérséklet és a testsúly mérése, a gyógyszerek előkészítése és beadása, a sebek orvosi ellátása, kizárólag speciálisan képzett személyzet végezheti. Ehhez az illetékes kantoni egészségügyi hivatal engedélyére van szükség.

Amennyiben munkája javarészt gondozói és egyszerű ápolási tevékenységekből áll, úgy joga van az ezen tevékenységért járó szokásos bérezésre is. Ez a bér magasabb, mint a kizárólag háztartási tevékenységekért járó bér.

Példa háztartási tevékenységek bérminimum-kiszámítására: (Órabér x heti óraszám) x 52 : 12 = havibér

Példa képesítés nélküli munkavállaló esetére, heti 42 óra munkaidőben: (19.95 x 42) x 52 : 12 = 3630.90 frank havonta.

Ha a szabadnapokat nem veszi igénybe, akkor ez évi négy hét szabadsággal számolva 8.33 százalékkal, évi öt hét szabadság esetén pedig 10.64 százalékkal növeli meg a bruttókeresetet. A munkaszüneti (ünnep-)napokat kantononként eltérően határozzák meg (lásd: Szabadság és ünnepnapok). Amennyiben ezek sincsenek kiadva vagy más szabadnappal kompenzálva, akkor ezek külön kifizetése is kötelező. Évi kilenc munkaszüneti nappal számolva a pótlék mértéke a bruttókereset 3.59 százaléka.

Példa szabadnap- (4 hét) és munkaszünetinap- (9 nap) pótlék kiszámítására: 3630.90 frank havibér + 3.59 % munkaszünetinap-pótlék + 8.33 % szabadság-pótlék = 4063.65 frank havibér.

A munkaszüneti napok pontos számáról érdeklődjön az illetékes közigazgatási hivatalnál abban a kantonban, ahol dolgozni fog (lásd: Szabadság és ünnepnapok).

Figyelem! A jelenléti idő – amely során Ön munkára készen vagy készenlétben áll anélkül, hogy aktívan dolgozna – is munkaidőnek számít (lásd: Munkaidő), és Önnek joga van az ezért járó bérezésre. A jelenléti idő bérezése azonban a munkaidő bérezésénél alacsonyabb lehet. A kantoni általános munkaszerződések különböző ajánlásokat tartalmaznak erre vonatkozóan (lásd alább). A bérre vonatkozó ezen rendelkezések betartását a kantonok hatóságai ellenőrizhetik.


Szállás és étkezés (Kost und Logis)

Amennyiben Ön a gondozott személy háztartásában lakik, vagy rendszeresen ott étkezik, akkor a szállás és az étkezés természetbeni juttatásként levonható a havibéréből. A következő kulcsok érvényesek:

 • reggelinként: 3.50 frank
 • ebédenként: 10.- frank
 • vacsoránként: 8.- frank
 • szállásdíj: 11.50 frank.

A levonás mértéke nem haladhatja meg a 33 frankot naponta, valamint összességében a 990 frankot havonta.

A kantoni általános munkaszerződések részletesebb adatokat tartalmaznak (lásd alább).

Figyelem! Természetbeni juttatásnak csak a ténylegesen elköltött étkezések, valamint a tényleges ottalvás minősül. Ha valamelyik napon nem a háztartásban étkezne vagy éjszakázna, akkor arra a napra nem vonhatnak le béréből lakhatás-étkezés címén.


Felmondási idők (Kündigungsfristen)

A PRÓBAIDŐ ALATT
A munkaviszony első hónapja próbaidőnek számít. Ennek időtartama alatt a munkaviszonyt bármelyik fél hétnapos hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti. Kölcsönös megegyezés esetén hosszabb próbaidő is megállapítható, ezt azonban írásba kell foglalni és időtartama nem haladhatja meg a három hónapot.

A PRÓBAIDŐ LETELTÉVEL
A munkaviszony megszüntetése bármelyik fél által hónap végi hatállyal kezdeményezhető. A felmondási idő időtartama:

 • az első munkaévben: 1 hónap
 • a másodiktól a kilencedik munkaévig: 2 hónap
 • a tizedik munkaévtől: 3 hónap

A kantoni általános munkaszerződések további ajánlásokat tartalmazhatnak a határozott idejű munkaviszonyok esetében (lásd alább). A felmondási idő munkaerő-kölcsönzési jogviszony keretében történő alkalmazás esetén ennél rövidebb is lehet (lásd Munkaerőkölcsönzés).


Kényszerhelyzetbe került? Lépjen kapcsolatba országa nagykövetségével vagy konzulátusával. Ott segítséget fog kapni a hazaúthoz kölcsönösszeg formájában, illetve otthoni ismerősei pénzátutalásának megszervezésében.


Szabadság és ünnepnapok (Ferien und Feiertage)

Mint minden munkavállalót, úgy Önt is évi rendes szabadság, valamint fizetett munkaszüneti napok illetik meg. A rendes éves szabadságolás:

 • 20 éves korig: 5 hét
 • 21 éves kortól: 4 hét

A szabadságolás és a munkaszüneti napok kantononként eltérően vannak szabályozva (lásd alant). Ha a szabadság, illetve munkaszüneti nap igénybe vételére nincs mód, akkor ennek megfelelő mértékben magasabb fizetést kell erre az időre kapnia (lásd: Rendelkezések a munkabérről (Lohnbestimmungen)). A szabadságolás elmaradása kizárólag akkor engedélyezhető, ha a szolgálati idő nagyon rendszertelen, és a pénzbeni szabadságmegváltáshoz maga a munkavállaló is hozzájárul.


Tartózkodási engedély (Aufenthaltsbewilligung)

Az EU/EFTA-országok munkavállalóira alkalmazandó a munkavállalók szabad mozgásának alapelve. Ön mint EU/EFTA-állampolgár három hónapot meghaladóan tervez Svájcban dolgozni? Ha évi három hónapot meg nem haladó ideig vállal munkát, úgy csupán bejelentési kötelezettsége lesz. A bejelentést munkaadójának interneten keresztül legkésőbb a munkakezdést megelőző napig meg kell tennie. További tájékoztatást e témában itt találhat.

Munka- és szabadidő (Arbeitszeit und Freizeit)

Mind a polgári jog (=Munka Törvénykönyve), mind a kantonoknak a magánháztartásban foglalkoztatottakra vonatkozó általános munkaszerződése tartalmaz a munka- és szabadidőre vonatkozó rendelkezéseket.

A polgári jog szerint kötelező:

 • A jelenléti idő és a készenlét munkaidőként számolandó el.
 • A túlóra megfelelő mértékű szabadidővel kompenzálandó, vagy a túlóráért járó órabérnek 25%-kal magasabbnak kell lennie. A túlóra pénzzel történő megváltásásába Önnek is bele kell egyeznie.
 • Önnek hetente legalább egy teljes nap adandó, amellyel szabadon rendelkezhet (jelenléti idő és készenlét nélkül).

Az egyes kantonok általános munkaszerződései további eltérő ajánlásokat tartalmaznak e téren (lásd alább).

Figyelem! Ön az Ön által gondozott személy háztartásában lakik és dolgozik. Így különösen fontos, hogy az Ön munkaideje, munkaközi szünetei és pihenőideje, valamint a jelenléti ideje pontosan szabályozva legyen. Pihenőidőnek csak az tekinthető, amikor Önnek nem kell rendelkezésre állnia, és elhagyhatja a munkahelyét. A pihenőideje alatt kell segítséget nyújtania? Ilyen esetben joga van ahhoz, hogy az ilyen munkaidőért fizetést kapjon. A kantoni általános munkaszerződések részletes előírásokat tartalmaznak a munkaidőre, szünetekre, a pihenőidőre és a jelenléti időre vonatkozóan (lásd alább). Tájékozódjon, ha nem biztos az alkalmazandó előírásban.

Dokumentálja munkaidejét! Dokumentálja munkaidejét, a szüneteket, a jelenléti időt, az éjszakai munkavégzést és a túlórákat. Ehhez a Gazdasági Államtitkárság (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) egy Nyomtatványt bocsát az Ön rendelkezésére.


Munkaszerződés (Arbeitsvertrag)

Magánháztartásban foglalkoztatott személyekre ugyanazon munkajogi rendelkezések érvényesek, mint más munkavállalókra. A munkaszerződés megkötésekor tehát ügyeljünk arra, hogy az a Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztérium (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) mintaszerződéseivel összhangban készüljön.

A minimálbér mértékéről a Svájci Szövetségi Köztársaság magánháztartásban foglalkoztatottakra vonatkozó általános munkaszerződése (NAV CH) rendelkezik (lásd még: Rendelkezések a munkabérről (Lohnbestimmungen)).
Részletesebb szabályozások találhatók továbbá annak a kantonnak, amelyben dolgozik a magánháztartásban foglalkoztatottakra vonatkozó általános munkaszerződésében is (kantonale Normalarbeitsverträge Hauswirtschaft).
Azon pontokban, amelyek az Ön munkaszerződésében nem kerültek külön rögzítésre, kötelező érvénnyel bírnak a kantonban érvényes általános munkaszerződés feltételei.

Figyelem! A munkáltatója a magánháztartás, és Ön és egy másik migráns gondozónő néhány hetente vagy havonta váltják egymást? Ilyen esetben Önfő szabály szerint határozatlan időre szóló munkaszerződésre jogosult. Ez akkor érvényes, ha az egyes munkavégzési időszakok időben korlátozottak, de rendszeresen ismétlődnek.

Figyelem! Bizonyos magáncégek vállalják a teljes adminisztrációs ügyintézést, illetve az Ön és a magánháztartás közötti munkaszerződés elkészítését is. Az Ön szerződését aláíró személy az Ön munkáltatója, és ő viseli az ezzel járó jogszabályi kötelezettségeket is.


Önt egy cég alkalmazza? A munkaszerződéssel kapcsolatos további tájékoztatás itt olvasható: Munkaerő-kölcsönzés (Personalverleih).


Munkaközvetítés (Arbeitsvermittlung)

Amennyiben Önt ügynökség alkalmazza vendéggondozónőként egy magánháztartásban, úgy különösen ügyeljen a következőkre:

 • A közvetítő ügynökségnek a kanton által kiállított működési engedéllyel kell rendelkeznie. Amennyiben Ön nem svájci állampolgár, és svájci letelepedési engedélye sincs, akkor az ügynökségnek ezen felül országos hatókörű működési engedéllyel is rendelkeznie kell. Ezen a linken keresztül találja meg az Vengedéllyel rendelkező közvetítő cégek listáját (Verzeichnis Personalverleihfirmen).
 • Győződjön meg arról, hogy Ön a közvetítő ügynökségnek az évi bruttójövedelem maximálisan engedélyezett öt százalékát meg nem haladó összeget fizet-e közvetítési díjként.
 • Ha az ügynökség mintaszerződést ajánl fel, azt vesse össze a Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztérium (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) mintaszerződéseivel, s amennyiben szükséges, kérje az ahhoz történő igazítást.

Figyelem! Győződjön meg arról, hogy az Önt közvetítő ügynökség Svájcban legyen bejegyezve, mivel külföldi ügynökségek Svájcban közvetítői tevékenységet nem folytathatnak.

Munkaképtelenség: betegség vagy baleset (Krankheitsfall oder Unfall)

Amennyiben betegség vagy baleset okán munkaképtelenné válna, a fizetését továbbra is folyósítják. Ennek időtartamát az határozza meg, hogy mióta, valamint hogy melyik kantonban dolgozik (lásd alant). További alapfeltétel, hogy a munkaviszony legalább három hónapja fennálljon, illetve a megbetegedést közvetlenül megelőzően legalább három hónappal el kellett kezdődnie.

Figyelem! Amennyiben a gondozott személy háztartásában lakik, és közvetlenül (nem ügynökségen keresztül) áll alkalmazásban, úgy betegég, baleset, terhesség vagy gyermekszülés esetén ápolásra jogosult. Szükség esetén az Ön kezeléséhez is egészségügyi szakápolást kell biztosítani. Ezen kötelezettségek a munkabér továbbfizetésén túl terhelik munkaadóját.


Információ

Magánháztartásban dolgozik migráns gondozóként? Vagy éppen migráns gondozót szeretne alkalmazni? Itt találhat jogi tájékoztatást. more

News (német nyelven)

Aktuális cikkek a külföldről érkező idősgondozók témaköréből. more

Fórum

Bentlakásos idősgondozóként áll alkalmazásban Svájcban? Szeretne tapasztalatot cserélni hasonló élethelyzetben lévőkkel? Lépjen be fórumunkba! more

Szülési szabadság (Mutterschaftsurlaub)

A svájci jog szerint a szülő nőt fizetett szülési szabadság illeti meg.

Ennek igénybevétele az alábbi feltételekhez kötött:

 • A szülést megelőző kilenc hónapban érvényes svájci nyugdíjpénztári tagsági viszonnyal [AHV biztosítás] rendelkezett.
 • A kilenc hónapból legalább ötöt munkaviszonyban töltött vagy táppénzen, illetve munkanélküli segélyen volt.
 • A szülés időpontjában érvényes munkaviszonya volt.

Ha a fenti három pont mindegyike teljesült, a szülést követően 14 hét fizetett szülési szabadság illeti meg.

Figyelem! Terhesség és gyermekszülési szabadság ideje alatt Ön felmondási tilalom alatt áll. A szülési szabadság leteltével ismét a normál esetben megszabott felmondási idő lép érvénybe. További információk.

Munkaerőkölcsönzés (Personalverleih)

Munkaerőkölcsönzésről akkor beszélhetünk, ha a munkavállalót egy ügynökség alkalmazta, de a munkájára vonatkozó utasításokat a munkavégzés helyszínéül szolgáló magánháztartástól kapja.

Ebben az esetben az Önre vonatkozó jogszabály a Munka törvénykönyve. A Munka törvénykönyvének jelenleg hatályos szabályai szerint a több héten át, napi 24 órában egyetlen személy által nyújtott gondozás nem megengedett.

A munka törvénykönyvének fontos előírásai:

 • heti munkaidő alapvetően maximum 50 óra. A közös étkezés és egyéb tevékenységek a gondozott személlyel (például sétálás, társaság nyújtása) folytatott egyéb tevékenységek munkaidőnek számítanak.
 • Túlóra csak kivételes esetben fordulhat elő és alapvetően nem haladhatja meg a napi 2 órát. A túlórát 25 százalékos bérpótlékkal kell megfizetni. A túlóra szabadidővel történő kiegyenlítése csak akkor lehetséges, ha ezt az érintett munkavállalók szeretnék és beleegyeznek.
 • A jelenléti idő munkaidőnek számít. A jelenléti idő az az idő, amikor Ön munkára készen, de aktív munkavégzés nélkül a munkahelyén tartózkodik. A készenlét nem számít munkaidőnek. Amennyiben Önt a készenlét alatt behívják valamely feladat elvégzéséhez, a munkahelyre történő utazás ideje és a feladat elvégzésének ideje munkaidőnek számít. A készenlét az az idő, amikor Önnek a munkahelyén kívül telefonon elérhetőnek kell lennie.
 • A napi pihenőidő legalább tizenegy egymást követő óra.
 • A heti pihenőnap hétvégén van (35 óra egyhuzamban: szombat 23 óra és vasárnap 24 óra között, plusz 11 óra napi pihenőidő). Amennyiben a heti munkaidő több mint öt napra oszlik, úgy Ön jogosult hetente egy 8 órás félnapos szabadnapra a napi pihenőidő előtt vagy után.
 • Tilos a vasárnapi munkavégzés (szombat 23 órától vasárnap 23 óráig). A kivételekhez engedélyre van szükség. Átmeneti vasárnapi munkavégzés esetén Ön 50 százalékos bérpótlékra jogosult.
 • Tilos a éjszakai munkavégzés (23 óra és 6 óra között), és csak kivételes esetekben engedélyezett. Ehhez az Ön munkaerő-kölcsönző cégének rendelkeznie kell engedéllyel. Az éjszakai munkavégzés nem haladhatja meg a 9 órát egy 10 órás időszakban. Amennyiben Ön évente kevesebb mint 25 éjszaka végez éjszakai munkát, úgy Ön legalább 25 százalékos bérpótlékra jogosult. Amennyiben rendszeresen ismétlődően végez éjszakai munkát, úgy Ön 10 százalékos kompenzációra jogosult.
 • A műszakban végzett munka azt jelenti, hogy két vagy több munkavállaló dolgozik egy beosztás szerint, egymást váltva. Amennyiben valamely ápolásra szoruló személyt éjjel-nappal ápolni kell, úgy a 24 órás gondozást három vagy több műszakban kell biztosítani. Egy műszak nem haladhatja meg a 10 órát, szünetekkel együtt.

További információkért olvassa el a a Gazdasági Államtitkárság (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) tájékoztatását A munka törvénykönyve. A munka- és pihenőidőre vonatkozó legfontosabb szabályok röviden (német, francia, olasz és angol nyelven) és Éjszakai és váltott műszakban végzett munka – Munkaidőmodellek korszerű kialakítása (német, francia és olasz nyelven).

AZ ÜGYNÖKSÉG KIVÁLASZTÁSA
Az ilyesfajta cégeknek manapság virágzó piaca van. Mérlegelje gondosan, hogy melyik ügynökséget választja. Amennyiben Ön nem svájci állampolgár, és svájci letelepedési engedélye sincs, akkor az ügynökségnek országos hatókörű működési engedéllyel kell rendelkeznie. Ezen a linken keresztül találja meg az engedéllyel rendelkező közvetítő cégek listáját (Verzeichnis der bewilligten Personalverleihfirmen).

KÖZVETLEN FOGLALKOZTATOTTSÁGRA VÁLTÁS
Az olyan kizárólagos szerződés nem megengedett, amely megtiltaná, hogy a munkaviszonya lejárta után Ön a magánháztartással közvetlen munkaszerződést kössön. Azonban az ügynökség kártérítést kérhet a magánháztartástól abban az esetben, ha a tényleges munkaviszony három hónapnál rövidebb ideig tartott, és Ön további három hónapon belül ugyanott kerül közvetlenül alkalmazásba.

Figyelem! Svájcban nem bejegyzett külföldi ügynökségek nem folytathatnak közvetítői tevékenységet az országban.