Nepravá samostatná zárobková činnosť alebo Samostatná zárobková činnosť ((Schein-)Selbständigkeit)

Osoby pracujúce v súkromných domácnostiach zvyčajne nemajú status samostatne zárobkovo činných osôb. Na to, aby Vás bolo možné zaradiť medzi samostatne zárobkovo činné osoby (tzv. Selbstständige), musíte preukázať aspoň tieto skutočnosti:

 • Pracujete pre viac domácností.
 • Váš príjem nie je závislý od jedinej domácnosti.

Často sa vyskytuje situácia tzv. nepravej samostatnej zárobkovej činnosti. Tu získate viac informácií o statuse samostatne zárobkovo činných osôb.

Pozor! Pracujete a bývate v súkromnej domácnosti osoby, ktorú opatrujete? V tom prípade ste zamestnanec.

Mzdové ustanovenia (Lohnbestimmungen)

ČINNOSTI V DOMÁCNOSTI
K činnostiam v domácnosti patrí:
upratovanie, údržba bielizne, nákupy, varenie, pomoc pri opatere detí, osôb vyžadujúcich starostlivosť a chorých osôb.
Ak vykonávate tieto činnosti v súkromnej domácnosti viac ako päť hodín týždenne, máte nárok na štátnu minimálnu mzdu.

Hrubá hodinová minimálna mzda
bez príplatkov za prácu cez voľné dni a štátne sviatky je:

 • pre zamestnancov bez kvalifikácie: 19,20 Fr
 • pre zamestnancov bez kvalifikácie, ktorí majú so zamestnaním v domácnosti aspoň štvorročné skúsenosti: 21,10 Fr
 • pre kvalifikovaných zamestnancov s osvedčením o kvalifikácii na zamestnanie v domácnosti nadobudnutým v Švajčiarskej konfederácii: 23,20 Fr
 • pre kvalifikovaných zamestnancov s ukončeným aspoň 2 ročným odborným výcvikom zameraným na zamestnanie v domácnosti: 21,10 Fr

Platba nižšia ako tieto minimálne mzdy je zákonne zakázaná. V závislosti od životných nákladov v jednotlivých regiónoch môžete dostávať aj vyššiu mzdu.

ČINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ OPATERY A STAROSTLIVOSTI
K činnostiam pri poskytovaní opatery a starostlivosti patria: opatrovanie, osobná hygiena, stravovanie, mobilita, ošetrovanie rán, podávanie liekov, meranie hladiny cukru v krvi.
Ak chcete vykonávať aj činnosti pri poskytovaní opatery a starostlivosti, musíte mať náležitú kvalifikáciu. Učebný odbor „opatrovateľ“, ktorý ponúka Švajčiarsky Červený kríž – SRK, poskytuje kvalifikáciu na vykonávanie základnej starostlivosti (osobná hygiena, stravovanie, mobilita). Ostatné opatrovateľské činnosti môžete vykonávať iba s kantonálnym povolením. Príslušné informácie Vám poskytnú zdravotnícke úrady kantónu, v ktorom chcete pracovať (pozri nižšie).

Ak vykonávate viaceré činnosti pri poskytovaní opatery a starostlivosti, máte nárok na štandardnú mzdu v tejto oblasti. Jej výška značne presahuje tarify platné pri činnostiach v domácnosti.

Príklad výpočtu minimálnej mzdy za činnosti v domácnosti:
(hodinová mzda x hodiny za týždeň) x 52 : 12 = mesačná mzda

Príklad pri zamestnancovi bez kvalifikácie, 42 hodín týždenne:
(19,20 x 42) x 52 : 12 = 3494 Fr mesačne

Ak sa neumožňuje čerpanie dovolenky, musí sa pri štyroch týždňoch dovolenky pripočítať k hrubej mzde 8,33 percenta, pri piatich týždňoch 10,64 percenta.
Štátne sviatky sú stanovené jednotlivými kantónmi (pozri štátne sviatky). Ak sa počas nich neposkytuje voľno alebo kompenzácia, máte nárok na náhradu. Pri deviatich štátnych sviatkoch ročne predstavuje príplatok k hrubej mzde 3,59 percenta.

Príklad príplatku za dovolenku (4 týždne) a príplatku za štátne sviatky (9 dní)
mesačná mzda 3494 Fr + 3,59 percenta príplatok za štátne sviatky + 8,33 percenta príplatok za dovolenku = 3910 Fr mesačne

O počte štátnych sviatkov sa informujte na orgánoch správy kantónu, v ktorom pracujete (pozri štátne sviatky).

Pozor! Do pracovného času patrí aj pohotovostná služba a na jej zaplatenie máte nárok. Sadzby za pohotovostnú službu však môžu byť nižšie než pri bežnom pracovnom čase. Dodržiavanie tohto mzdového ustanovenia môžu kantóny kontrolovať.

Strava & ubytovanie (Kost und Logis)

Bývate alebo sa stravujete v domácnosti osoby, ktorú opatrujete. V tom prípade sa Vám môže z mesačnej mzdy odpočítavať naturálna mzda za ubytovanie a stravu.

Ide o tieto sumy:

 • za raňajky: 3,50 Fr
 • za obed: 10 Fr
 • za večeru: 8 Fr
 • za ubytovanie: 11,50 Fr

Za stravu a ubytovanie sa zo mzdy nesmie odpočítať za deň viac ako 33 Fr a za mesiac viac ako 990 Fr.

Pozor! Naturálna mzda zahŕňa sumu za stravné jednotky, ktoré ste za mesiac skutočne skonzumovali, a za noci, ktoré ste v domácnosti skutočne strávili. Ak v niektorý deň v domácnosti nejete alebo nespíte, nesmie sa Vám za tento deň suma za stravu alebo ubytovanie zo mzdy odpočítať.

Výpovedné lehoty (Kündigungsfristen)

POČAS SKÚŠOBNEJ LEHOTY
Prvý mesiac pracovného pomeru predstavuje skúšobnú lehotu. Počas nej môžu pracovný pomer vypovedať obe strany so sedemdňovou výpovednou lehotou. Písomne si môžete dohodnúť aj dlhšiu skúšobnú lehotu, maximálne trvanie je však tri mesiace.

PO SKÚŠOBNEJ LEHOTE
Obe strany môžu pracovný pomer vypovedať ku koncu mesiaca.
Platia tieto výpovedné lehoty:

 • v 1. roku pracovného pomeru: 1 mesiac
 • v 2. až 9. roku pracovného pomeru: 2 mesiace
 • od 10. roka pracovného pomeru: 3 mesiace

V prípade personálneho lízingu môžu byť výpovedné lehoty kratšie (pozri personálny lízing).


Ocitli ste sa núdzovej situácii? V tom prípade kontaktujte svoje veľvyslanectvo alebo konzulát. Môže Vám poskytnúť podporu vo forme pôžičky na cestu domov alebo Vám pomôže sprostredkovať peňažný prevod od blízkych osôb v domovskej krajine.


Dovolenka a Štátne sviatky (Ferien und Feiertage)

Takisto ako všetci zamestnanci máte nárok na dovolenku a platené štátne sviatky. V prípade dovolenky platí:

 • do dovŕšenia 20. roka: 5 týždňov
 • od 21. roka: 4 týždne

Osobitné ustanovenia o dovolenke a štátnych sviatkoch sa upravujú na kantonálnej úrovni (pozri nižšie). Ak nie je čerpanie dovolenky a/alebo voľna počas štátnych sviatkov možné, musí sa nahradiť zodpovedajúcou vyššou mzdou (pozri mzdové ustanovenia). Povinnosť čerpať dovolenku sa na Vás nevzťahuje len v prípade, ak máte veľmi nepravidelné pracovné intervaly a súhlasíte s finančnou náhradou.

Povolenie na pobyt (Aufenthaltsbewilligung)

Zárobkovo činné osoby z EÚ/zo štátov EZVO môžu profitovať z možnosti voľného pohybu osôb. Plánujete ako štátna príslušníčka EÚ/EZVO pracovať vo Švajčiarsku dlhšie ako tri mesiace? V tom prípade sa prihláste v obci, v ktorej bývate. Môžete sa tam informovať o postupe v súvislosti so svojím povolením na pobyt. Pracujete vo Švajčiarsku len tri mesiace v kalendárnom roku? Aj v tomto prípade sa Vás týka prihlasovacia povinnosť. Prihlásiť Vás musí Váš zamestnávateľ elektronicky, a to najneskôr jeden deň predtým, ako začnete pracovať. Viac informácií nájdete tu.

Pracovný čas a Voľno (Arbeitszeit und Freizeit)

Obligačné právo a kantonálne štandardné pracovné zmluvy pre zamestnancov v domácnosti obsahujú ustanovenia o pracovnom čase a voľne.

Obligačné právo požaduje

 • započítať pohotovostnú službu ako pracovný čas
 • kompenzovať nadčasy zodpovedajúcim rozsahom voľna alebo zvýšiť hodinovú mzdu za nadčasy o 25 percent. Finančná kompenzácia nadčasov si vyžaduje Váš súhlas.
 • poskytnúť Vám týždenne aspoň jeden celý voľný deň (bez pohotovostnej služby).

Kantonálne štandardné pracovné zmluvy obsahujú rozdielne odporúčania (pozri nižšie).

Pozor! Bývate a žijete v domácnosti osoby, ktorú opatrujete? V tom prípade je mimoriadne dôležité, aby boli Váš pracovný čas, prestávky a čas na odpočinok, ako aj pohotovostná služba presne upravené. Za čas na odpočinok sa považuje iba situácia, keď nemusíte byť k okamžitej dispozícii a môžete sa z pracovného miesta vzdialiť. Musíte v noci v prípade potreby poskytnúť pomoc? Potom ide o pohotovostnú službu: na zaplatenie tohto pracovného času máte nárok. Ustanovenia o pracovnom čase, prestávkach, čase na odpočinok a pohotovostnej službe sa Vám majú sprostredkovať ústne aj písomne. Ak nemáte istotu, aké ustanovenia platia, informujte sa.

Pracovná zmluva (Arbeitsvertrag)

Pre osoby pracujúce v súkromných domácnostiach platia rovnaké podmienky zamestnávania ako pre iných zamestnancov. Pri uzatváraní pracovnej zmluvy dbajte na to, aby zodpovedala vzorovým zmluvám Štátneho sekretariátu pre ekonomické záležitosti – SECO.

Minimálna mzda sa záväzne upravuje vo federálnej štandardnej pracovnej zmluve pre zamestnancov v domácnosti (NAV CH) geregelt (pozri mzdové ustanovenia). Podrobné ustanovenia uvádza kantonálna štandardná pracovná zmluva pre zamestnancov v domácnosti dplatná v kantóne, v ktorom pracujete. Ak sa vo Vašom prípade isté body neupravujú v písomnej pracovnej zmluve, platia údaje podľa kantonálnej štandardnej pracovnej zmluvy, ktoré sú záväzné.

Pozor! Niektoré súkromné firmy ponúkajú vybavenie kompletnej administratívy a prípravu Vašej pracovnej zmluvy so súkromnou domácnosťou. Osoba, ktorá Vašu zmluvu podpíše, sa stáva zamestnávateľom a musí dodržiavať právne povinnosti, ktoré sa s tým spájajú.


Zamestnáva Vás firma? Viac informácií o pracovnej zmluve nájdete pod heslom personálny lízing.


Sprostredkovanie práce (Arbeitsvermittlung)

Vaše služby cezhraničnej opatrovateľky sprostredkúva súkromnej domácnosti firma. V takom prípade musíte dbať na tieto skutočnosti:

Pozor! Uistite sa, že firma má svoje obchodné sídlo vo Švajčiarsku. Zahraničné sprostredkovateľské firmy nesmú vykonávať činnosť vo Švajčiarsku.

Práceneschopnosť: Choroba alebo Úraz (Krankheitsfall oder Unfall)

Ak Vám choroba alebo úraz neumožňuje pracovať, mzda sa Vám bude vyplácať aj naďalej. Dĺžka vyplácania závisí od toho, ako dlho ste už zamestnaná a v ktorom kantóne pracujete (pozri nižšie). Podmienkou je trvanie pracovného pomeru dlhšie ako tri mesiace alebo zmluvne dohodnutý pracovný pomer na dlhšie ako tri mesiace.

Pozor! Ak ste priamo zamestnaná v súkromnej domácnosti, kde aj bývate, musí sa Vám pri chorobe, úraze, v tehotenstve a pri pôrode poskytnúť starostlivosť. V prípade nutnosti sa Vám musí zaistiť aj starostlivosť odborným zdravotníckym personálom. Táto povinnosť existuje súbežne s povinnosťou vyplácania náhrady mzdy pri práceneschopnosti.

Materská dovolenka (Mutterschaftsurlaub)

Podľa švajčiarskeho práva máte nárok na materský príspevok (tzv. Mutterschaftsentschädigung).

Na jeho získanie musíte spĺňať tieto podmienky:

 • Deväť mesiacov pred pôrodom ste boli poistená podľa zákona o dôchodkovom poistení (Bundesgesetz über Alters- und Hinterlassenenversicherung – AHV).
 • Počas týchto deviatich mesiacov ste aspoň päť mesiacov vykonávali zárobkovú činnosť alebo ste poberali nemocenské dávky či dávky v nezamestnanosti (tzv. Taggeld).
 • V čase pôrodu ste boli zamestnaná.

Ak spĺňate tieto tri podmienky, máte po narodení dieťaťa nárok minimálne na 14 týždňov platenej materskej dovolenky.

Pozor! Počas tehotenstva a materskej dovolenky nemôžete dostať výpoveď. Po skončení materskej dovolenky nadobúdajú opätovnú účinnosť platné výpovedné lehoty. Ďalšie informácie.

Personálny lízing (Personalverleih)

Zamestnáva Vás firma, ale pracovné inštrukcie Vám udeľuje súkromná domácnosť. V tomto prípade sa hovorí o personálnom lízingu.

VÝBER FIRMY
Trh so súkromnými spoločnosťami sa prudko rozrastá. Firmu, ktorú ste si vybrali, si preto starostlivo overte. Vaša firma musí mať kantonálnu prevádzkovú licenciu. Ak nemáte švajčiarsky cestovný pas a Švajčiarsko nie je ani krajinou Vášho pobytu, potrebuje firma federálnu prevádzkovú licenciu. Tu nájdete zoznam firiem personálneho lízingu s licenciou.

PRECHOD DO PRIAMEHO ZAMESTNANIA
Firma Vám nemôže zakázať, aby ste po ukončení dohodnutej práce uzatvorili pracovnú zmluvu priamo so súkromnou domácnosťou (t. j. nesmie od Vás žiadať, aby ste podpísali zmluvu, ktorá by Vám to zakazovala – tzv. Sperrvertrag). Sprostredkovateľská firma však môže žiadať kompenzáciu od súkromnej domácnosti, ale iba v prípade, ak ste pre firmu pracovali menej ako tri mesiace a nechali ste sa priamo zamestnať pred uplynutím troch mesiacov od ukončenia svojej činnosti pre firmu.

Pozor! Zahraničné firmy personálneho lízingu, ktoré nemajú obchodné sídlo vo Švajčiarsku, nesmú svoju činnosť vo Švajčiarsku vykonávať.

Spolkový najvyšší súd vo svojom rozhodnutí 2C_470/2020 z 22. decembra 2021 (plánované na zverejnenie) rozhodol, že zamestnanci agentúr dočasného zamestnávania podliehajú Zákonníku práce v 24-hodinovej starostlivosti.