Nepravá samostatná zárobková činnosť alebo Samostatná zárobková činnosť ((Schein-)Selbständigkeit)

Osoby pracujúce v súkromných domácnostiach zvyčajne nemajú status samostatne zárobkovo činných osôb. Na to, aby Vás bolo možné zaradiť medzi samostatne zárobkovo činné osoby (tzv. Selbstständige), musíte preukázať aspoň tieto skutočnosti:

 • Pracujete pre viac domácností.
 • Váš príjem nie je závislý od jedinej domácnosti.

Často sa vyskytuje situácia tzv. nepravej samostatnej zárobkovej činnosti. Tu získate viac informácií o statuse samostatne zárobkovo činných osôb.

Pozor! Pracujete a bývate v súkromnej domácnosti osoby, ktorú opatrujete? V tom prípade ste zamestnanec.

Mzdové ustanovenia (Lohnbestimmungen)

ČINNOSTI V DOMÁCNOSTI
K činnostiam v domácnosti patrí:
upratovanie, údržba bielizne, nákupy, varenie, pomoc pri opatere detí, osôb vyžadujúcich starostlivosť a chorých osôb.
Ak v súkromnej domácnosti vykonávate domáce práce viac ako päť hodín týždenne, uplatňuje sa národná minimálna mzda.

Hrubá hodinová minimálna mzda
bez príplatkov za prácu cez voľné dni a štátne sviatky je:

 • pre zamestnancov bez kvalifikácie: 19,95 Fr
 • pre zamestnancov bez kvalifikácie, ktorí majú so zamestnaním v domácnosti aspoň štvorročné skúsenosti: 21,85 Fr
 • pre kvalifikovaných zamestnancov s osvedčením o kvalifikácii na zamestnanie v domácnosti nadobudnutým v Švajčiarskej konfederácii: 24,05 Fr
 • pre kvalifikovaných zamestnancov s ukončeným aspoň 2-ročným odborným výcvikom zameraným na zamestnanie v domácnosti: 21,85 Fr

Platba nižšia ako tieto minimálne mzdy je zákonne zakázaná. V závislosti od životných nákladov v jednotlivých regiónoch môžete dostávať aj vyššiu mzdu.
Nedostávate minimálnu mzdu? Tu nájdete vzorový list pre zamestnancov na uplatnenie nároku na rozdiel.

ČINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ OPATERY A STAROSTLIVOSTI
Bez príslušného vzdelania v odbore špecialisti na ošetrovateľstvo môžete v zásade vykonávať výhradne domáce práce a opatrovateľské činnosti. K opatrovateľským činnostiam patrí napr. sprevádzanie pri prechádzkach, čítanie, poskytovanie spoločnosti alebo hranie.

Niektoré kantóny povoľujú osobám bez základného ošetrovateľského kurzu vykonávanie jednoduchých ošetrovateľských činností, ako napr. obväzovanie nôh, obliekanie kompresných pančúch, pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní a vyzliekaní, pri jedení a pití. Informujte sa na príslušnom zdravotníckom úrade vo svojom kantóne. Učebný odbor Pflegehelfende SRK (opatrovateľstvo), ktorý poskytuje švajčiarsky Červený kríž, a opatrovateľský kurz, ktorý poskytuje Verein Lernwerk, vás oprávňuje na vykonávanie jednoduchých opatrovateľských činností. Odporúča sa dodatočné zapojenie organizácie mimonemocenskej pomoci a podpory (Spitex) schválenej na kantonálnej úrovni. Takáto organizácia môže overiť odborné pridelenie ošetrovateľských činností.

Ošetrovacie činnosti, ako napr. meranie pulzu, tlaku, teploty a váhy, príprava a podávanie liekov a lekárska starostlivosť o rany, sú vyhradené pre špeciálne vyškolený personál. Vyžadujú si povolenie príslušného kantonálneho zdravotníckeho úradu.

Ak väčšinovo vykonávate opatrovateľské a jednoduché ošetrovateľské činnosti, máte právo na bežnú mzdu za opatrovateľské a jednoduché ošetrovateľské činnosti. Tá prevyšuje sadzby za výhradne domáce práce.

Príklad výpočtu minimálnej mzdy za činnosti v domácnosti:
(hodinová mzda x hodiny za týždeň) x 52 : 12 = mesačná mzda

Príklad pri zamestnancovi bez kvalifikácie, 42 hodín týždenne:
(19,95 x 42) x 52 : 12 = 3630.90 Fr mesačne

Ak sa neumožňuje čerpanie dovolenky, musí sa pri štyroch týždňoch dovolenky pripočítať k hrubej mzde 8,33 percenta, pri piatich týždňoch 10,64 percenta.
Štátne sviatky sú stanovené jednotlivými kantónmi (pozri štátne sviatky). Ak sa počas nich neposkytuje voľno alebo kompenzácia, máte nárok na náhradu. Pri deviatich štátnych sviatkoch ročne predstavuje príplatok k hrubej mzde 3,59 percenta.

Príklad príplatku za dovolenku (4 týždne) a príplatku za štátne sviatky (9 dní)
mesačná mzda 3630.90 Fr + 3,59 percenta príplatok za štátne sviatky + 8,33 percenta príplatok za dovolenku = 4063.65 Fr mesačne

O počte štátnych sviatkov sa informujte na orgánoch správy kantónu, v ktorom pracujete (pozri štátne sviatky).

Pozor! Aj osobná pohotovosť, počas ktorej ste v osobnej alebo pracovnej pohotovosti, pričom aktívne nepracujete, sa považuje za pracovný čas (pozri Pracovný čas), pri ktorom máte právo na preplatenie. Sadzby za časy osobnej pohotovosti však môžu byť nižšie než za pracovný čas. Kantonálne štandardné pracovné zmluvy k tomu obsahujú rozličné odporúčania (pozri nižšie). Dodržiavanie týchto mzdových ustanovení môžu kantóny kontrolovať.


Strava & ubytovanie (Kost und Logis)

Bývate alebo sa stravujete v domácnosti osoby, ktorú opatrujete. V tom prípade sa Vám môže z mesačnej mzdy odpočítavať naturálna mzda za ubytovanie a stravu.

Ide o tieto sumy:

 • za raňajky: 3,50 Fr
 • za obed: 10 Fr
 • za večeru: 8 Fr
 • za ubytovanie: 11,50 Fr

Za stravu a ubytovanie sa zo mzdy nesmie odpočítať za deň viac ako 33 Fr a za mesiac viac ako 990 Fr.

Kantonálne štandardné pracovné zmluvy obsahujú podrobnejšie údaje (pozri nižšie).

Pozor! Naturálna mzda zahŕňa sumu za stravné jednotky, ktoré ste za mesiac skutočne skonzumovali, a za noci, ktoré ste v domácnosti skutočne strávili. Ak v niektorý deň v domácnosti nejete alebo nespíte, nesmie sa Vám za tento deň suma za stravu alebo ubytovanie zo mzdy odpočítať.


Výpovedné lehoty (Kündigungsfristen)

POČAS SKÚŠOBNEJ LEHOTY
Prvý mesiac pracovného pomeru predstavuje skúšobnú lehotu. Počas nej môžu pracovný pomer vypovedať obe strany so sedemdňovou výpovednou lehotou. Písomne si môžete dohodnúť aj dlhšiu skúšobnú lehotu, maximálne trvanie je však tri mesiace.

PO SKÚŠOBNEJ LEHOTE
Obe strany môžu pracovný pomer vypovedať ku koncu mesiaca.
Platia tieto výpovedné lehoty:

 • v 1. roku pracovného pomeru: 1 mesiac
 • v 2. až 9. roku pracovného pomeru: 2 mesiace
 • od 10. roka pracovného pomeru: 3 mesiace

Kantonálne štandardné pracovné zmluvy môžu obsahovať ďalšie odporúčania pri pracovných pomeroch na dobu určitú (pozri nižšie). V prípade personálneho lízingu môžu byť výpovedné lehoty kratšie (pozri personálny lízing).


Ocitli ste sa núdzovej situácii? V tom prípade kontaktujte svoje veľvyslanectvo alebo konzulát. Môže Vám poskytnúť podporu vo forme pôžičky na cestu domov alebo Vám pomôže sprostredkovať peňažný prevod od blízkych osôb v domovskej krajine.


Dovolenka a Štátne sviatky (Ferien und Feiertage)

Takisto ako všetci zamestnanci máte nárok na dovolenku a platené štátne sviatky. V prípade dovolenky platí:

 • do dovŕšenia 20. roka: 5 týždňov
 • od 21. roka: 4 týždne

Osobitné ustanovenia o dovolenke a štátnych sviatkoch sa upravujú na kantonálnej úrovni (pozri nižšie). Ak nie je čerpanie dovolenky a/alebo voľna počas štátnych sviatkov možné, musí sa nahradiť zodpovedajúcou vyššou mzdou (pozri mzdové ustanovenia). Povinnosť čerpať dovolenku sa na Vás nevzťahuje len v prípade, ak máte veľmi nepravidelné pracovné intervaly a súhlasíte s finančnou náhradou.


Povolenie na pobyt (Aufenthaltsbewilligung)

Na zárobkovo činné osoby zo štátov EÚ/EZVO sa vzťahuje voľný pohyb osôb. Plánujete ako štátni príslušníci EÚ/EZVO pracovať vo Švajčiarsku dlhšie ako tri mesiace? V tom prípade sa prihláste v obci, v ktorej bývate. Môžete sa tam informovať o postupe v súvislosti so svojím povolením na pobyt. Pracujete vo Švajčiarsku len tri mesiace v kalendárnom roku? Aj v tomto prípade sa Vás týka prihlasovacia povinnosť. Prihlásiť Vás musí Váš zamestnávateľ elektronicky, a to najneskôr jeden deň predtým, ako začnete pracovať. Viac informácií nájdete tu.

Pracovný čas a Voľno (Arbeitszeit und Freizeit)

Obligačné právo a kantonálne štandardné pracovné zmluvy pre zamestnancov v domácnosti obsahujú ustanovenia o pracovnom čase a voľne.

Obligačné právo požaduje

 • časy osobnej pohotovosti a pracovnej pohotovosti sa započítavajú ako pracovný čas.
 • kompenzovať nadčasy zodpovedajúcim rozsahom voľna alebo zvýšiť hodinovú mzdu za nadčasy o 25 percent. Finančná kompenzácia nadčasov si vyžaduje Váš súhlas.
 • Musí sa vám poskytnúť aspoň jeden celý deň voľna za týždeň (bez osobnej pohotovosti a pracovnej pohotovosti).

Kantonálne štandardné pracovné zmluvy obsahujú rozdielne odporúčania (pozri nižšie).

Pozor! Bývate a pracujete v domácnosti osoby, ktorú opatrujete. Je preto nanajvýš dôležité, aby boli váš pracovný čas, prestávky a časy na odpočinok dôkladne právne upravené. Za čas na odpočinok sa považuje iba situácia, keď nemusíte byť k okamžitej dispozícii a môžete sa z pracovného miesta vzdialiť. Musíte počas svojho času na odpočinok poskytnúť pomoc? V tom prípade máte nárok na zaplatenie tohto pracovného času. Kantonálne štandardné pracovné zmluvy obsahujú o pracovnom čase, prestávkach, čase na odpočinok a časoch osobnej pohotovosti podrobné ustanovenia (pozri nižšie). Ak nemáte istotu, aké ustanovenia platia, informujte sa.

Dokumentujte si svoj pracovný čas! Zaznamenávajte si odpracované hodiny, prestávky, časy osobnej pohotovosti, zásahy v noci a nadčasy. Štátny sekretariát pre hospodárstvo – Staatssekretariat für Wirtschaft SECO poskytuje na tento účel formulár.


Pracovná zmluva (Arbeitsvertrag)

Pre osoby pracujúce v súkromných domácnostiach platia rovnaké podmienky zamestnávania ako pre iných zamestnancov. Pri uzatváraní pracovnej zmluvy dbajte na to, aby zodpovedala vzorovým zmluvám Štátneho sekretariátu pre ekonomické záležitosti – SECO.

Minimálna mzda sa záväzne upravuje vo federálnej štandardnej pracovnej zmluve pre zamestnancov v domácnosti (NAV CH) (pozri mzdové ustanovenia). Podrobné ustanovenia uvádza kantonálna štandardná pracovná zmluva pre zamestnancov v domácnosti platná v kantóne, v ktorom pracujete. Ak sa vo Vašom prípade isté body neupravujú v písomnej pracovnej zmluve, platia údaje podľa kantonálnej štandardnej pracovnej zmluvy, ktoré sú záväzné.

Pozor! Zamestnáva vás súkromná domácnosť a každých pár týždňov alebo mesiacov sa striedate s inou osobou pracujúcou v cezhraničnom opatrovateľstve? V tomto prípade máte spravidla nárok na zmluvu na dobu neurčitú. Platí to, ak sú jednotlivé pracovné etapy časovo ohraničené, ale pravidelne sa opakujú.

Pozor! Niektoré súkromné firmy ponúkajú vybavenie kompletnej administratívy a prípravu Vašej pracovnej zmluvy so súkromnou domácnosťou. Osoba, ktorá Vašu zmluvu podpíše, sa stáva zamestnávateľom a musí dodržiavať právne povinnosti, ktoré sa s tým spájajú.


Zamestnáva Vás firma? Viac informácií o pracovnej zmluve nájdete pod heslom personálny lízing.


Sprostredkovanie práce (Arbeitsvermittlung)

Vaše služby cezhraničnej opatrovateľky sprostredkúva súkromnej domácnosti firma. V takom prípade musíte dbať na tieto skutočnosti:

Pozor! Uistite sa, že firma má svoje obchodné sídlo vo Švajčiarsku. Zahraničné sprostredkovateľské firmy nesmú vykonávať činnosť vo Švajčiarsku.

Práceneschopnosť: Choroba alebo Úraz (Krankheitsfall oder Unfall)

Ak Vám choroba alebo úraz neumožňuje pracovať, mzda sa Vám bude vyplácať aj naďalej. Dĺžka vyplácania závisí od toho, ako dlho ste už zamestnaná a v ktorom kantóne pracujete (pozri nižšie). Podmienkou je trvanie pracovného pomeru dlhšie ako tri mesiace alebo zmluvne dohodnutý pracovný pomer na dlhšie ako tri mesiace.

Pozor! Ak ste priamo zamestnaná v súkromnej domácnosti, kde aj bývate, musí sa Vám pri chorobe, úraze, v tehotenstve a pri pôrode poskytnúť starostlivosť. V prípade nutnosti sa Vám musí zaistiť aj starostlivosť odborným zdravotníckym personálom. Táto povinnosť existuje súbežne s povinnosťou vyplácania náhrady mzdy pri práceneschopnosti.


Materská dovolenka (Mutterschaftsurlaub)

Podľa švajčiarskeho práva máte nárok na materský príspevok (tzv. Mutterschaftsentschädigung).

Na jeho získanie musíte spĺňať tieto podmienky:

 • Deväť mesiacov pred pôrodom ste boli poistená podľa zákona o dôchodkovom poistení (Bundesgesetz über Alters- und Hinterlassenenversicherung – AHV).
 • Počas týchto deviatich mesiacov ste aspoň päť mesiacov vykonávali zárobkovú činnosť alebo ste poberali nemocenské dávky či dávky v nezamestnanosti (tzv. Taggeld).
 • V čase pôrodu ste boli zamestnaná.

Ak spĺňate tieto tri podmienky, máte po narodení dieťaťa nárok minimálne na 14 týždňov platenej materskej dovolenky.

Pozor! Počas tehotenstva a materskej dovolenky nemôžete dostať výpoveď. Po skončení materskej dovolenky nadobúdajú opätovnú účinnosť platné výpovedné lehoty. Ďalšie informácie.

Personálny lízing (Personalverleih)

Zamestnáva Vás firma, ale pracovné inštrukcie Vám udeľuje súkromná domácnosť. V tomto prípade sa hovorí o personálnom lízingu.

V tomto prípade pre vás platí Zákonník práce (Arbeitsgesetz). Podľa aktuálne platných ustanovení Zákonníka práce sa 24-hodinová opatera výhradne jednou osobou počas viacerých týždňov neumožňuje.

Dôležité ustanovenia Zákonníka práce:

 • Týždenný pracovný čas trvá v zásade maximálne 50 hodín. Spoločné jedlo a iné činnosti s opatrovanou osobou (napr. prechádzky, poskytovanie spoločnosti) sa považujú za pracovný čas.
 • K nadčasom môže dochádzať iba výnimočne a nesmú v zásade presahovať 2 hodiny denne. Za nadčas sa vypláca mzdový príplatok vo výške 25 percent. Náhrada vo forme času voľna je možná iba vtedy, ak si to zamestnané osoby želajú alebo ak s tým súhlasia.
 • Osobná pohotovosť (Präsenzzeit) sa považuje za pracovný čas. Osobná pohotovosť (Präsenzzeit) predstavuje čas, keď sa v pohotovosti zdržiavate na mieste výkonu práce, pričom aktívne nepracujete. Pracovná pohotovosť (Rufbereitschaft) sa nepovažuje za pracovný čas. Ak vás počas pracovnej pohotovosti zavolajú k pracovnému zásahu, považuje sa za pracovný čas cesta a čas zásahu. Pracovná pohotovosť (Rufbereitschaft) predstavuje čas, keď musíte byť mimo miesta výkonu práce telefonicky dostupní.
 • Denný čas na odpočinok (tägliche Ruhezeit) aspoň jedenásť po sebe nasledujúcich hodín.
 • Jeden deň v týždni na odpočinok cez víkend (35 neprerušovaných hodín: medzi sobotou 23 hod. a nedeľou 24 hod. plus 11 hodín denný čas na odpočinok). Ak je týždenný pracovný čas rozložený na viac ako päť dní, máte nárok na jeden poldeň voľna v týždni s trvaním 8 hodín, a to pred denným časom na odpočinok alebo po ňom.
 • Práca v nedeľu (sobota 23 hod. až nedeľa 23 hod.) sa nepovoľuje. Výnimky si vyžadujú povolenie. Pri prechodnej práci v nedeľu máte nárok na mzdový príplatok vo výške 50 percent.
 • Práca v noci (23 až 6 hod.) je zakázaná a povoľuje sa len vo výnimočných prípadoch. Vaša firma personálneho lízingu musí mať povolenie. Práca v noci môže trvať maximálne 9 hodín za časový interval 10 hodín. Ak za rok vykonávate nočnú prácu počas menej než 25 nocí, máte nárok na mzdový príplatok vo výške aspoň 25 percent. Ak vykonávate nočnú prácu pravidelne a opakovane, máte nárok na kompenzáciu 10 percent času.
 • Práca na zmeny (Schichtarbeit) znamená, že dve alebo viaceré pracujúce osoby pracujú podľa časového plánu a obmieňajú sa. Ak potrebuje opatrovaná osoba nepretržitú opateru, musí byť jeden 24-hodinový deň opatrovania pokrytý tromi alebo viacerými pracovnými zmenami. Jedna zmena nesmie prekročiť 10 hodín vrátane prestávok.

Viac informácií nájdete v informačných prehľadoch Štátneho sekretariátu pre hospodárstvo (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) Zákonník práce (Arbeitsgesetz): Najdôležitejšie ustanovenia o pracovnom čase a čase na odpočinok v skratke (v nemčine, vo francúzštine, v taliančine a angličtine) a Práca v noci a na zmeny – moderná organizácia modelov pracovného času (v nemčine, vo francúzštine a v taliančine).

VÝBER FIRMY
Trh so súkromnými spoločnosťami sa prudko rozrastá. Firmu, ktorú ste si vybrali, si preto starostlivo overte. Vaša firma musí mať kantonálnu prevádzkovú licenciu. Ak nemáte švajčiarsky cestovný pas a Švajčiarsko nie je ani krajinou Vášho pobytu, potrebuje firma federálnu prevádzkovú licenciu. Tu nájdete zoznam firiem personálneho lízingu s licenciou.

PRECHOD DO PRIAMEHO ZAMESTNANIA
Firma Vám nemôže zakázať, aby ste po ukončení dohodnutej práce uzatvorili pracovnú zmluvu priamo so súkromnou domácnosťou (t. j. nesmie od Vás žiadať, aby ste podpísali zmluvu, ktorá by Vám to zakazovala – tzv. Sperrvertrag). Sprostredkovateľská firma však môže žiadať kompenzáciu od súkromnej domácnosti, ale iba v prípade, ak ste pre firmu pracovali menej ako tri mesiace a nechali ste sa priamo zamestnať pred uplynutím troch mesiacov od ukončenia svojej činnosti pre firmu.

Pozor! Zahraničné firmy personálneho lízingu, ktoré nemajú obchodné sídlo vo Švajčiarsku, nesmú svoju činnosť vo Švajčiarsku vykonávať.