Mzdové ustanovenia (Lohnbestimmungen)

ČINNOSTI V DOMÁCNOSTI
K činnostiam v domácnosti patrí:
upratovanie, údržba bielizne, nákupy, varenie, pomoc pri opatere detí, osôb vyžadujúcich starostlivosť a chorých osôb.
Ak v súkromnej domácnosti vykonávate domáce práce viac ako päť hodín týždenne, uplatňuje sa národná minimálna mzda.

Hrubá hodinová minimálna mzda
bez príplatkov za prácu cez voľné dni a štátne sviatky je:

  • pre zamestnancov bez kvalifikácie: 19,95 Fr
  • pre zamestnancov bez kvalifikácie, ktorí majú so zamestnaním v domácnosti aspoň štvorročné skúsenosti: 21,85 Fr
  • pre kvalifikovaných zamestnancov s osvedčením o kvalifikácii na zamestnanie v domácnosti nadobudnutým v Švajčiarskej konfederácii: 24,05 Fr
  • pre kvalifikovaných zamestnancov s ukončeným aspoň 2-ročným odborným výcvikom zameraným na zamestnanie v domácnosti: 21,85 Fr

Platba nižšia ako tieto minimálne mzdy je zákonne zakázaná. V závislosti od životných nákladov v jednotlivých regiónoch môžete dostávať aj vyššiu mzdu.
Nedostávate minimálnu mzdu? Tu nájdete vzorový list pre zamestnancov na uplatnenie nároku na rozdiel.

ČINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ OPATERY A STAROSTLIVOSTI
Bez príslušného vzdelania v odbore špecialisti na ošetrovateľstvo môžete v zásade vykonávať výhradne domáce práce a opatrovateľské činnosti. K opatrovateľským činnostiam patrí napr. sprevádzanie pri prechádzkach, čítanie, poskytovanie spoločnosti alebo hranie.

Niektoré kantóny povoľujú osobám bez základného ošetrovateľského kurzu vykonávanie jednoduchých ošetrovateľských činností, ako napr. obväzovanie nôh, obliekanie kompresných pančúch, pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní a vyzliekaní, pri jedení a pití. Informujte sa na príslušnom zdravotníckom úrade vo svojom kantóne. Učebný odbor Pflegehelfende SRK (opatrovateľstvo), ktorý poskytuje švajčiarsky Červený kríž, a opatrovateľský kurz, ktorý poskytuje Verein Lernwerk, vás oprávňuje na vykonávanie jednoduchých opatrovateľských činností. Odporúča sa dodatočné zapojenie organizácie mimonemocenskej pomoci a podpory (Spitex) schválenej na kantonálnej úrovni. Takáto organizácia môže overiť odborné pridelenie ošetrovateľských činností.

Ošetrovacie činnosti, ako napr. meranie pulzu, tlaku, teploty a váhy, príprava a podávanie liekov a lekárska starostlivosť o rany, sú vyhradené pre špeciálne vyškolený personál. Vyžadujú si povolenie príslušného kantonálneho zdravotníckeho úradu.

Ak väčšinovo vykonávate opatrovateľské a jednoduché ošetrovateľské činnosti, máte právo na bežnú mzdu za opatrovateľské a jednoduché ošetrovateľské činnosti. Tá prevyšuje sadzby za výhradne domáce práce.

Príklad výpočtu minimálnej mzdy za činnosti v domácnosti:
(hodinová mzda x hodiny za týždeň) x 52 : 12 = mesačná mzda

Príklad pri zamestnancovi bez kvalifikácie, 42 hodín týždenne:
(19,95 x 42) x 52 : 12 = 3630.90 Fr mesačne

Ak sa neumožňuje čerpanie dovolenky, musí sa pri štyroch týždňoch dovolenky pripočítať k hrubej mzde 8,33 percenta, pri piatich týždňoch 10,64 percenta.
Štátne sviatky sú stanovené jednotlivými kantónmi (pozri štátne sviatky). Ak sa počas nich neposkytuje voľno alebo kompenzácia, máte nárok na náhradu. Pri deviatich štátnych sviatkoch ročne predstavuje príplatok k hrubej mzde 3,59 percenta.

Príklad príplatku za dovolenku (4 týždne) a príplatku za štátne sviatky (9 dní)
mesačná mzda 3630.90 Fr + 3,59 percenta príplatok za štátne sviatky + 8,33 percenta príplatok za dovolenku = 4063.65 Fr mesačne

O počte štátnych sviatkov sa informujte na orgánoch správy kantónu, v ktorom pracujete (pozri štátne sviatky).

Pozor! Aj osobná pohotovosť, počas ktorej ste v osobnej alebo pracovnej pohotovosti, pričom aktívne nepracujete, sa považuje za pracovný čas (pozri Pracovný čas), pri ktorom máte právo na preplatenie. Sadzby za časy osobnej pohotovosti však môžu byť nižšie než za pracovný čas. Kantonálne štandardné pracovné zmluvy k tomu obsahujú rozličné odporúčania (pozri nižšie). Dodržiavanie týchto mzdových ustanovení môžu kantóny kontrolovať.