Mzdové ustanovenia (Lohnbestimmungen)

ČINNOSTI V DOMÁCNOSTI
K činnostiam v domácnosti patrí:
upratovanie, údržba bielizne, nákupy, varenie, pomoc pri opatere detí, osôb vyžadujúcich starostlivosť a chorých osôb.
Ak vykonávate tieto činnosti v súkromnej domácnosti viac ako päť hodín týždenne, máte nárok na štátnu minimálnu mzdu.

Hrubá hodinová minimálna mzda
bez príplatkov za prácu cez voľné dni a štátne sviatky je:

  • pre zamestnancov bez kvalifikácie: 19,20 Fr
  • pre zamestnancov bez kvalifikácie, ktorí majú so zamestnaním v domácnosti aspoň štvorročné skúsenosti: 21,10 Fr
  • pre kvalifikovaných zamestnancov s osvedčením o kvalifikácii na zamestnanie v domácnosti nadobudnutým v Švajčiarskej konfederácii: 23,20 Fr
  • pre kvalifikovaných zamestnancov s ukončeným aspoň 2 ročným odborným výcvikom zameraným na zamestnanie v domácnosti: 21,10 Fr

Platba nižšia ako tieto minimálne mzdy je zákonne zakázaná. V závislosti od životných nákladov v jednotlivých regiónoch môžete dostávať aj vyššiu mzdu.

ČINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ OPATERY A STAROSTLIVOSTI
K činnostiam pri poskytovaní opatery a starostlivosti patria: opatrovanie, osobná hygiena, stravovanie, mobilita, ošetrovanie rán, podávanie liekov, meranie hladiny cukru v krvi.
Ak chcete vykonávať aj činnosti pri poskytovaní opatery a starostlivosti, musíte mať náležitú kvalifikáciu. Učebný odbor „opatrovateľ“, ktorý ponúka Švajčiarsky Červený kríž – SRK, poskytuje kvalifikáciu na vykonávanie základnej starostlivosti (osobná hygiena, stravovanie, mobilita). Ostatné opatrovateľské činnosti môžete vykonávať iba s kantonálnym povolením. Príslušné informácie Vám poskytnú zdravotnícke úrady kantónu, v ktorom chcete pracovať (pozri nižšie).

Ak vykonávate viaceré činnosti pri poskytovaní opatery a starostlivosti, máte nárok na štandardnú mzdu v tejto oblasti. Jej výška značne presahuje tarify platné pri činnostiach v domácnosti.

Príklad výpočtu minimálnej mzdy za činnosti v domácnosti:
(hodinová mzda x hodiny za týždeň) x 52 : 12 = mesačná mzda

Príklad pri zamestnancovi bez kvalifikácie, 42 hodín týždenne:
(19,20 x 42) x 52 : 12 = 3494 Fr mesačne

Ak sa neumožňuje čerpanie dovolenky, musí sa pri štyroch týždňoch dovolenky pripočítať k hrubej mzde 8,33 percenta, pri piatich týždňoch 10,64 percenta.
Štátne sviatky sú stanovené jednotlivými kantónmi (pozri štátne sviatky). Ak sa počas nich neposkytuje voľno alebo kompenzácia, máte nárok na náhradu. Pri deviatich štátnych sviatkoch ročne predstavuje príplatok k hrubej mzde 3,59 percenta.

Príklad príplatku za dovolenku (4 týždne) a príplatku za štátne sviatky (9 dní)
mesačná mzda 3494 Fr + 3,59 percenta príplatok za štátne sviatky + 8,33 percenta príplatok za dovolenku = 3910 Fr mesačne

O počte štátnych sviatkov sa informujte na orgánoch správy kantónu, v ktorom pracujete (pozri štátne sviatky).

Pozor! Do pracovného času patrí aj pohotovostná služba a na jej zaplatenie máte nárok. Sadzby za pohotovostnú službu však môžu byť nižšie než pri bežnom pracovnom čase. Dodržiavanie tohto mzdového ustanovenia môžu kantóny kontrolovať.