Pracovný čas a Voľno (Arbeitszeit und Freizeit)

Obligačné právo a kantonálne štandardné pracovné zmluvy pre zamestnancov v domácnosti obsahujú ustanovenia o pracovnom čase a voľne.

Obligačné právo požaduje

  • časy osobnej pohotovosti a pracovnej pohotovosti sa započítavajú ako pracovný čas.
  • kompenzovať nadčasy zodpovedajúcim rozsahom voľna alebo zvýšiť hodinovú mzdu za nadčasy o 25 percent. Finančná kompenzácia nadčasov si vyžaduje Váš súhlas.
  • Musí sa vám poskytnúť aspoň jeden celý deň voľna za týždeň (bez osobnej pohotovosti a pracovnej pohotovosti).

Kantonálne štandardné pracovné zmluvy obsahujú rozdielne odporúčania (pozri nižšie).

Pozor! Bývate a pracujete v domácnosti osoby, ktorú opatrujete. Je preto nanajvýš dôležité, aby boli váš pracovný čas, prestávky a časy na odpočinok dôkladne právne upravené. Za čas na odpočinok sa považuje iba situácia, keď nemusíte byť k okamžitej dispozícii a môžete sa z pracovného miesta vzdialiť. Musíte počas svojho času na odpočinok poskytnúť pomoc? V tom prípade máte nárok na zaplatenie tohto pracovného času. Kantonálne štandardné pracovné zmluvy obsahujú o pracovnom čase, prestávkach, čase na odpočinok a časoch osobnej pohotovosti podrobné ustanovenia (pozri nižšie). Ak nemáte istotu, aké ustanovenia platia, informujte sa.

Dokumentujte si svoj pracovný čas! Zaznamenávajte si odpracované hodiny, prestávky, časy osobnej pohotovosti, zásahy v noci a nadčasy. Štátny sekretariát pre hospodárstvo – Staatssekretariat für Wirtschaft SECO poskytuje na tento účel formulár.