Výpovedné lehoty (Kündigungsfristen)

POČAS SKÚŠOBNEJ LEHOTY
Prvý mesiac pracovného pomeru predstavuje skúšobnú lehotu. Počas nej môžu pracovný pomer vypovedať obe strany so sedemdňovou výpovednou lehotou. Písomne si môžete dohodnúť aj dlhšiu skúšobnú lehotu, maximálne trvanie je však tri mesiace.

PO SKÚŠOBNEJ LEHOTE
Obe strany môžu pracovný pomer vypovedať ku koncu mesiaca.
Platia tieto výpovedné lehoty:

  • v 1. roku pracovného pomeru: 1 mesiac
  • v 2. až 9. roku pracovného pomeru: 2 mesiace
  • od 10. roka pracovného pomeru: 3 mesiace

Kantonálne štandardné pracovné zmluvy môžu obsahovať ďalšie odporúčania pri pracovných pomeroch na dobu určitú (pozri nižšie). V prípade personálneho lízingu môžu byť výpovedné lehoty kratšie (pozri personálny lízing).


Ocitli ste sa núdzovej situácii? V tom prípade kontaktujte svoje veľvyslanectvo alebo konzulát. Môže Vám poskytnúť podporu vo forme pôžičky na cestu domov alebo Vám pomôže sprostredkovať peňažný prevod od blízkych osôb v domovskej krajine.