Personálny lízing (Personalverleih)

Zamestnáva Vás firma, ale pracovné inštrukcie Vám udeľuje súkromná domácnosť. V tomto prípade sa hovorí o personálnom lízingu.

V tomto prípade pre vás platí Zákonník práce (Arbeitsgesetz). Podľa aktuálne platných ustanovení Zákonníka práce sa 24-hodinová opatera výhradne jednou osobou počas viacerých týždňov neumožňuje.

Dôležité ustanovenia Zákonníka práce:

  • Týždenný pracovný čas trvá v zásade maximálne 50 hodín. Spoločné jedlo a iné činnosti s opatrovanou osobou (napr. prechádzky, poskytovanie spoločnosti) sa považujú za pracovný čas.
  • K nadčasom môže dochádzať iba výnimočne a nesmú v zásade presahovať 2 hodiny denne. Za nadčas sa vypláca mzdový príplatok vo výške 25 percent. Náhrada vo forme času voľna je možná iba vtedy, ak si to zamestnané osoby želajú alebo ak s tým súhlasia.
  • Osobná pohotovosť (Präsenzzeit) sa považuje za pracovný čas. Osobná pohotovosť (Präsenzzeit) predstavuje čas, keď sa v pohotovosti zdržiavate na mieste výkonu práce, pričom aktívne nepracujete. Pracovná pohotovosť (Rufbereitschaft) sa nepovažuje za pracovný čas. Ak vás počas pracovnej pohotovosti zavolajú k pracovnému zásahu, považuje sa za pracovný čas cesta a čas zásahu. Pracovná pohotovosť (Rufbereitschaft) predstavuje čas, keď musíte byť mimo miesta výkonu práce telefonicky dostupní.
  • Denný čas na odpočinok (tägliche Ruhezeit) aspoň jedenásť po sebe nasledujúcich hodín.
  • Jeden deň v týždni na odpočinok cez víkend (35 neprerušovaných hodín: medzi sobotou 23 hod. a nedeľou 24 hod. plus 11 hodín denný čas na odpočinok). Ak je týždenný pracovný čas rozložený na viac ako päť dní, máte nárok na jeden poldeň voľna v týždni s trvaním 8 hodín, a to pred denným časom na odpočinok alebo po ňom.
  • Práca v nedeľu (sobota 23 hod. až nedeľa 23 hod.) sa nepovoľuje. Výnimky si vyžadujú povolenie. Pri prechodnej práci v nedeľu máte nárok na mzdový príplatok vo výške 50 percent.
  • Práca v noci (23 až 6 hod.) je zakázaná a povoľuje sa len vo výnimočných prípadoch. Vaša firma personálneho lízingu musí mať povolenie. Práca v noci môže trvať maximálne 9 hodín za časový interval 10 hodín. Ak za rok vykonávate nočnú prácu počas menej než 25 nocí, máte nárok na mzdový príplatok vo výške aspoň 25 percent. Ak vykonávate nočnú prácu pravidelne a opakovane, máte nárok na kompenzáciu 10 percent času.
  • Práca na zmeny (Schichtarbeit) znamená, že dve alebo viaceré pracujúce osoby pracujú podľa časového plánu a obmieňajú sa. Ak potrebuje opatrovaná osoba nepretržitú opateru, musí byť jeden 24-hodinový deň opatrovania pokrytý tromi alebo viacerými pracovnými zmenami. Jedna zmena nesmie prekročiť 10 hodín vrátane prestávok.

Viac informácií nájdete v informačných prehľadoch Štátneho sekretariátu pre hospodárstvo (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) Zákonník práce (Arbeitsgesetz): Najdôležitejšie ustanovenia o pracovnom čase a čase na odpočinok v skratke (v nemčine, vo francúzštine, v taliančine a angličtine) a Práca v noci a na zmeny – moderná organizácia modelov pracovného času (v nemčine, vo francúzštine a v taliančine).

VÝBER FIRMY
Trh so súkromnými spoločnosťami sa prudko rozrastá. Firmu, ktorú ste si vybrali, si preto starostlivo overte. Vaša firma musí mať kantonálnu prevádzkovú licenciu. Ak nemáte švajčiarsky cestovný pas a Švajčiarsko nie je ani krajinou Vášho pobytu, potrebuje firma federálnu prevádzkovú licenciu. Tu nájdete zoznam firiem personálneho lízingu s licenciou.

PRECHOD DO PRIAMEHO ZAMESTNANIA
Firma Vám nemôže zakázať, aby ste po ukončení dohodnutej práce uzatvorili pracovnú zmluvu priamo so súkromnou domácnosťou (t. j. nesmie od Vás žiadať, aby ste podpísali zmluvu, ktorá by Vám to zakazovala – tzv. Sperrvertrag). Sprostredkovateľská firma však môže žiadať kompenzáciu od súkromnej domácnosti, ale iba v prípade, ak ste pre firmu pracovali menej ako tri mesiace a nechali ste sa priamo zamestnať pred uplynutím troch mesiacov od ukončenia svojej činnosti pre firmu.

Pozor! Zahraničné firmy personálneho lízingu, ktoré nemajú obchodné sídlo vo Švajčiarsku, nesmú svoju činnosť vo Švajčiarsku vykonávať.