Profil platformy CareInfo

Švajčiarsko starne a pojem «Care-Migration» (alebo cezhraničná opatrovateľská práca) sa čoraz častejšie stáva témou verejných diskusií. Označuje sa tak pracovná migrácia žien, ktoré pracujú v zahraničí ako opatrovateľky (ustálil sa pre ne pojem «Care-Migrantinnen», ktorý sa objasňuje v rámčeku vpravo).

Pohľady na cezhraničnú opatrovateľskú prácu sú kontroverzné. Jedni v nej vidia obojstrannú výhru: opatrované osoby môžu svoj seniorský vek stráviť čo najdlhšie doma (a za primerané náklady), pričom cezhraničné opatrovateľky si vylepšia svoju finančnú situáciu v domovskej krajine. Iní, naopak, hovoria o «modernom otroctve» a poukazujú na neregulované pracovné podmienky s prvkami využívania: nízke mzdy, fyzické a psychické preťaženie, sociálna izolácia. A napokon, nezávisle od verejnej diskusie existuje po domácej opatere a starostlivosti dopyt. Ak záujemcovia uvažujú o využití 24-hodinovej služby cezhraničnej opatrovateľky, spájajú sa s tým často (oprávnené) obavy, že sa dostanú do legislatívnej šedej zóny. Informácie o správnom konaní sú v tomto prípade nanajvýš dôležité.

Na podnet Odboru mesta Zürich pre rodovú rovnosť ako hlavného iniciátora projektu CareInfo vznikla webová platforma, ktorá poskytuje príslušné informácie. Na týchto webových stránkach nájdu súkromné domácnosti, cezhraničné opatrovateľky a firmy činné v oblasti opatrovateľstva odpovede na právne otázky týkajúce sa konkrétnych situácií, ako napr. zmluvné a mzdové ustanovenia či pracovný čas a voľno. Informácie zahŕňajú aj rozdiely v rámci kantónov. CareInfo sa zároveň dotýka aktuálnych otázok verejnej diskusie. Odpovede sú podložené príspevkami odborníkov a priamo zainteresovaných osôb, pričom CareInfo kladie dôraz na diferencované sprostredkovanie problému z viacerých hľadísk. Platforma okrem toho poskytuje cezhraničným opatrovateľkám uzatvorený rámec výmeny skúseností a nadväzovania kontaktov. To, že ide o kontaktné miesto na internete, ktoré je nezávislé od časových a lokálnych pomerov, má mimoriadny význam. Časy práce a voľna cezhraničných opatrovateliek sú jednak značne rozdielne, a takisto sa často očakáva permanentný prístup k informáciám. Pre cieľovú skupinu cezhraničných opatrovateliek sme preložili rôzne časti webových stránok, najmä pokiaľ ide o právne otázky. Aktuálne je k dispozícii preklad do francúzštiny, maďarčiny, poľštiny a slovenčiny.

CareInfo koná objektívne a vecne a informuje politicky neutrálne. Považuje sa za informačnú platformu s možnosťou rozšírenia, ktorej cieľom je zhromažďovať existujúce a nové poznatky, spracovávať a sprístupňovať ich spôsobom primeraným pre cieľové skupiny a so zreteľom na osobitosti jednotlivých kantónov. CareInfo sa prostredníctvom komplexnej a perspektívnej diskusie usiluje o zvýšenie povedomia a podporu v súvislosti s diferencovanými pohľadmi na cezhraničnú opatrovateľskú prácu a zabezpečenie v starobe vo Švajčiarsku. V neposlednom rade poskytuje cezhraničným opatrovateľkám možnosť nadväzovania kontaktov a podnecuje ich, aby sa do tejto diskusie zapojili.

Care-Migrantin

Care-Migrantinnen a Care-Migranten, teda cezhraničné opatrovateľky a cezhraniční opatrovatelia, prichádzajú do Švajčiarska z ekonomicky slabších krajín a preberajú činnosti chodu domácnosti a opatery. Varia, upratujú, perú, pomáhajú pri osobnej hygiene a zvyčajne sú pre opatrované osoby nepretržite k dispozícii. Tejto platenej opatrovateľskej práci sa pritom temer bezvýnimočne venujú ženy. Vo verejnej diskusii sa teda ustálil pojem Care-Migrantinnen (cezhraničné opatrovateľky). Cieľovou skupinou platformy CareInfo sú predovšetkým cezhraničné opatrovateľky, ktoré pracujú a bývajú v domácnosti opatrovaných osôb. Tieto opatrovateľky migrujú v týždenných alebo mesačných intervaloch medzi svojou domovskou krajinou a domácnosťou vo Švajčiarsku («live-in»-Care-Migrantin). Uvedená migrácia pre ne predstavuje životnú stratégiu, ako zaopatriť vlastnú domácnosť a rodinu doma.