Profil platformy CareInfo

Švajčiarsko starne a pojem «Care-Migration» (alebo cezhraničná opatrovateľská práca) sa čoraz častejšie stáva témou verejných diskusií. Označuje sa tak pracovná migrácia žien, ktoré pracujú v zahraničí ako opatrovateľky (ustálil sa pre ne pojem «Care-Migrantinnen», ktorý sa objasňuje v rámčeku vpravo).

Pohľady na cezhraničnú opatrovateľskú prácu sú kontroverzné. Jedni v nej vidia obojstrannú výhru: opatrované osoby môžu svoj seniorský vek stráviť čo najdlhšie doma (a za primerané náklady), pričom cezhraničné opatrovateľky si vylepšia svoju finančnú situáciu v domovskej krajine. Iní, naopak, hovoria o «modernom otroctve» a poukazujú na neregulované pracovné podmienky s prvkami využívania: nízke mzdy, fyzické a psychické preťaženie, sociálna izolácia. A napokon, nezávisle od verejnej diskusie existuje po domácej opatere a starostlivosti dopyt. Ak záujemcovia uvažujú o využití 24-hodinovej služby cezhraničnej opatrovateľky, spájajú sa s tým často (oprávnené) obavy, že sa dostanú do legislatívnej šedej zóny. Informácie o správnom konaní sú v tomto prípade nanajvýš dôležité.

Webová informačná platforma CareInfo pokrýva túto existujúcu potrebu. Na týchto webových stránkach nájdu súkromné domácnosti, cezhraničné opatrovateľky a firmy činné v oblasti opatrovateľstva odpovede na právne otázky týkajúce sa konkrétnych situácií, ako napr. zmluvné a mzdové ustanovenia či pracovný čas a voľno. Informácie zahŕňajú aj rozdiely v rámci kantónov. CareInfo sa zároveň dotýka aktuálnych otázok verejnej diskusie. Odpovede sú podložené príspevkami odborníkov a priamo zainteresovaných osôb, pričom CareInfo kladie dôraz na diferencované sprostredkovanie problému z viacerých hľadísk. Platforma okrem toho poskytuje cezhraničným opatrovateľkám uzatvorený rámec výmeny skúseností a nadväzovania kontaktov. To, že ide o kontaktné miesto na internete, ktoré je nezávislé od časových a lokálnych pomerov, má mimoriadny význam. Časy práce a voľna cezhraničných opatrovateliek sú jednak značne rozdielne, a takisto sa často očakáva permanentný prístup k informáciám. Pre cieľovú skupinu cezhraničných opatrovateliek sme preložili rôzne časti webových stránok, najmä pokiaľ ide o právne otázky. Aktuálne sú k dispozícii preklady do francúzštiny, poľštiny, slovenčiny a maďarčiny.

CareInfo koná objektívne a vecne a informuje politicky neutrálne. Považuje sa za informačnú platformu s možnosťou rozšírenia, ktorej cieľom je zhromažďovať existujúce a nové poznatky, spracovávať a sprístupňovať ich spôsobom primeraným pre cieľové skupiny a so zreteľom na osobitosti jednotlivých kantónov. CareInfo sa prostredníctvom komplexnej a perspektívnej diskusie usiluje o zvýšenie povedomia a podporu v súvislosti s diferencovanými pohľadmi na cezhraničnú opatrovateľskú prácu a zabezpečenie v starobe vo Švajčiarsku. V neposlednom rade poskytuje cezhraničným opatrovateľkám možnosť nadväzovania kontaktov a podnecuje ich, aby sa do tejto diskusie zapojili.

Care-Migrantin

Care-Migrantinnen a Care-Migranten, teda cezhraničné opatrovateľky a cezhraniční opatrovatelia, prichádzajú do Švajčiarska z ekonomicky slabších krajín a preberajú činnosti chodu domácnosti a opatery. Varia, upratujú, perú, pomáhajú pri osobnej hygiene a zvyčajne sú pre opatrované osoby nepretržite k dispozícii. Tejto platenej opatrovateľskej práci sa pritom temer bezvýnimočne venujú ženy. Vo verejnej diskusii sa teda ustálil pojem Care-Migrantinnen (cezhraničné opatrovateľky). Cieľovou skupinou platformy CareInfo sú predovšetkým cezhraničné opatrovateľky, ktoré pracujú a bývajú v domácnosti opatrovaných osôb. Tieto opatrovateľky migrujú v týždenných alebo mesačných intervaloch medzi svojou domovskou krajinou a domácnosťou vo Švajčiarsku («live-in»-Care-Migrantin). Uvedená migrácia pre ne predstavuje životnú stratégiu, ako zaopatriť vlastnú domácnosť a rodinu doma.