Súkromie

1. Všeobecné

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov my, spoločnosť CareInfo, vysvetľujeme, ako zhromažďujeme a inak spracúvame osobné údaje. Toto nie je vyčerpávajúci opis; konkrétne záležitosti môžu upravovať iné vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo všeobecné podmienky, podmienky účasti a podobné dokumenty. Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Ak nám poskytnete osobné údaje, budeme ich spracovávať.

Ak nám poskytnete osobné údaje iných osôb (napr. rodinných príslušníkov, údaje kolegov z práce), uistite sa, že tieto osoby sú oboznámené s týmito zásadami ochrany osobných údajov a ich osobné údaje nám poskytnite len vtedy, ak na to máte povolenie a ak sú tieto osobné údaje správne.

.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (“DSGVO“), švajčiarskeho zákona o ochrane údajov (“DSG“) a revidovaného švajčiarskeho zákona o ochrane údajov (“revDSG“). To, či a v akom rozsahu sa tieto zákony uplatňujú, však závisí od konkrétneho prípadu.

2. Zodpovedná osoba / úradník pre ochranu údajov / zástupca

Osobou zodpovednou za operácie spracovania údajov, ktoré tu opisujeme, je (ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak):

CareInfo
kontakt@care-info.ch
careinfo.ch

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, oznámte nám to na vyššie uvedenej kontaktnej adrese

.

3. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Predovšetkým spracúvame osobné údaje, ktoré získavame od našich zákazníkov a iných obchodných partnerov v rámci obchodného vzťahu s nimi a inými osobami, ktoré sa na ňom podieľajú, alebo ktoré získavame od ich používateľov pri prevádzke našich webových stránok, aplikácií a iných aplikácií

V rozsahu, v akom je to prípustné, spracúvame osobné údaje, ktoré od nich a iných osôb, ktoré sa na ňom podieľajú, získavame.

V prípustnom rozsahu preberáme určité údaje aj z verejne prístupných zdrojov (napr. z registrov exekúcií, katastra nehnuteľností, obchodných registrov, tlače, internetu) alebo takéto údaje získavame od iných spoločností, úradov a iných tretích strán. Okrem údajov, ktoré nám o vás poskytnete priamo, medzi kategórie osobných údajov, ktoré o vás získavame od tretích strán, patria najmä informácie z verejných registrov, informácie, ktoré sa dozvedáme v súvislosti s úradnými a súdnymi konaniami, informácie v súvislosti s vašimi profesijnými funkciami a činnosťami (aby sme mohli napr. (napr. aby sme s vašou pomocou mohli uzatvárať a spracovávať transakcie s vaším zamestnávateľom), informácie o vás v korešpondencii a diskusiách s tretími stranami, informácie o vašej bonite (pokiaľ spracovávame transakcie s vami osobne), informácie o vás, ktoré nám poskytnú osoby vám blízke (rodina, poradcovia, právni zástupcovia atď.), aby sme s vami mohli uzatvárať alebo spracovávať zmluvy alebo zmluvy, ktoré sa vás týkajú (napr. referencie, vaša adresa na doručovanie, úplné údaje o vašej bonite). Referencie, vaša adresa na doručovanie, plná moc, informácie o dodržiavaní zákonných požiadaviek, napr. o ochrane pred praním špinavých peňazí a vývozných obmedzeniach, informácie od bánk, poisťovní, obchodných a iných našich zmluvných partnerov o využívaní alebo poskytovaní služieb z vašej strany (napr. uskutočnené platby, nákupy), informácie z médií a internetu o vašej osobe (pokiaľ je to v konkrétnom prípade vhodné, napr. v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie, tlačovou správou atď.) napr. v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie, tlačovou recenziou, marketingom/predajom atď), vaše adresy a prípadne záujmy a iné sociodemografické údaje (na marketingové účely), údaje v súvislosti s používaním webovej stránky (napr. adresa IP, adresa MAC smartfónu alebo počítača, údaje o vašom zariadení a nastaveniach, súbory cookie, dátum a čas návštevy, stránky a obsah, ku ktorým ste pristupovali, použité funkcie, odkazujúca webová stránka, údaje o polohe).

.

4. Účel spracúvania údajov a právny základ

.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú najmä na plnenie našich zmluvných záväzkov voči zákazníkom a obchodným partnerom. Patrí sem nákup produktov a služieb od našich dodávateľov a subdodávateľov. Okrem toho tieto údaje používame na plnenie našich zákonných povinností v tuzemsku aj v zahraničí. Ak pracujete pre takéhoto zákazníka alebo obchodného partnera, vaše osobné údaje môžu byť samozrejme dotknuté aj v tejto súvislosti.

.

Osobné údaje vás a ďalších osôb okrem toho spracúvame v povolenom a považovanom rozsahu aj na nasledujúce účely, pri ktorých máme (a niekedy aj tretie strany) oprávnený záujem zodpovedajúci danému účelu:

 • Ponúkanie a ďalší rozvoj našich ponúk, služieb a webových stránok, aplikácií a iných platforiem, na ktorých sme prítomní;
 • Komunikácia s tretími stranami a spracovanie ich požiadaviek (napr. žiadosti, otázky médií);
 • Testovanie a optimalizácia postupov analýzy potrieb na účely priameho oslovenia zákazníka, ako aj zhromažďovanie osobných údajov z verejne dostupných zdrojov na účely získavania zákazníkov;
 • reklama a marketing (vrátane organizovania podujatí), pokiaľ ste nenamietali proti používaniu vašich údajov (ak vám ako nášmu existujúcemu zákazníkovi zasielame reklamu, môžete proti tomu kedykoľvek namietať, potom vás zaradíme na zoznam blokovaných osôb proti ďalšiemu zasielaniu reklamných správ);
 • Výskum trhu a verejnej mienky, monitorovanie médií;
 • Podpory právnych nárokov a obhajoba v súvislosti so súdnymi spormi a úradnými konaniami;
 • Prevencia a vyšetrovanie trestných činov a iných priestupkov (napr. vykonávanie interných vyšetrovaní, analýza údajov na boj proti podvodom);
 • Zabezpečenie našej prevádzky, najmä IT, našich webových stránok, aplikácií a iných platforiem;
 • Videozáznamy na ochranu práv domu a iné opatrenia na zabezpečenie IT, budov a zariadení a ochranu našich zamestnancov a iných osôb a majetku, ktorý nám patrí alebo bol zverený (napríklad kontrola prístupu, zoznamy návštevníkov, sieťové a poštové skenery, záznamy o telefonátoch);
 • Prevzatie a predaj obchodných jednotiek, spoločností alebo častí spoločností a iné transakcie podľa práva obchodných spoločností a s tým súvisiaci prenos osobných údajov, ako aj opatrenia na riadenie podniku a pokiaľ ide o dodržiavanie zákonných a regulačných povinností, ako aj interných predpisov spoločnosti CareInfo.
 • .

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na konkrétne účely (napríklad pri registrácii na odber informačných bulletinov alebo pri vykonaní previerky), vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu a na základe tohto súhlasu, pokiaľ nemáme iný právny základ a takýto základ nepotrebujeme. Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ale nemá to žiadny vplyv na spracovanie údajov, ktoré sa už uskutočnilo.

5. Súbory cookie / sledovacie a iné technológie súvisiace s používaním našej webovej stránky

.

Na našich webových stránkach zvyčajne používame “cookies” a podobné technológie na identifikáciu vášho prehliadača alebo zariadenia. Súbor cookie je malý súbor, ktorý je odoslaný do vášho počítača alebo automaticky uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení webovým prehliadačom, ktorý používate pri návšteve našej webovej lokality. To nám umožňuje rozpoznať vás, keď sa vrátite na túto webovú lokalitu, aj keď nevieme, kto ste. Okrem súborov cookie, ktoré sa používajú len počas relácie a po vašej návšteve webovej lokality sa vymažú (“súbory cookie relácie”), sa môžu používať aj súbory cookie na ukladanie nastavení používateľa a iných informácií na určité obdobie (napr. dva roky) (“trvalé súbory cookie”). Svoj prehliadač však môžete nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal, ukladal ich len na jednu reláciu alebo ich inak predčasne vymazal. Väčšina prehliadačov je prednastavená na prijímanie súborov cookie. Trvalé súbory cookie používame na zapamätanie si používateľských preferencií (napr. jazyk, automatické prihlásenie), aby sme pochopili, ako používate naše služby a obsah, a aby sme vám mohli zobrazovať ponuky a reklamy prispôsobené vám (čo sa môže stať aj na webových stránkach iných spoločností; tie sa však od nás nedozvedia, kto ste, ak to vôbec vedia, pretože uvidia len to, že na ich webovej stránke je ten istý používateľ, ktorý bol na konkrétnej stránke u nás). Niektoré súbory cookie nastavujeme my a niektoré nastavujú zmluvní partneri, s ktorými spolupracujeme. Ak zablokujete súbory cookie, niektoré funkcie (napríklad výber jazyka, nákupný košík, procesy objednávania) nemusia fungovať.

.

V našich informačných bulletinoch a iných marketingových e-mailoch čiastočne a v povolenom rozsahu uvádzame aj viditeľné a neviditeľné obrazové prvky, ktorých načítaním z našich serverov môžeme zistiť, či a kedy ste e-mail otvorili, aby sme mohli merať a lepšie pochopiť, ako používate naše ponuky, a prispôsobiť vám ich aj tu. Toto môžete zablokovať vo svojom e-mailovom klientovi; väčšina z nich je na to vopred nastavená.

Používaním našich webových stránok a súhlasom so zasielaním informačných bulletinov a iných marketingových e-mailov súhlasíte s používaním týchto techník. Ak si to neželáte, musíte si zodpovedajúcim spôsobom nastaviť prehliadač alebo e-mailový program.

Tieto techniky nepoužívame.

Na našich webových stránkach niekedy používame službu Google Analytics alebo podobné služby. Ide o službu poskytovanú tretími stranami, ktoré môžu mať sídlo v ktorejkoľvek krajine sveta (v prípade služby Google Analytics ide o spoločnosť Google Ireland (so sídlom v Írsku), spoločnosť Google Ireland sa spolieha na spoločnosť Google LLC (so sídlom v USA) ako spracovateľa objednávok (obe “Google“), www.google.com), pomocou ktorej môžeme merať a vyhodnocovať používanie webových stránok (na neosobnom základe). Na tento účel sa používajú aj trvalé súbory cookie nastavené poskytovateľom služieb. Službu sme nakonfigurovali tak, že IP adresy návštevníkov sú pred odoslaním do USA skrátené spoločnosťou Google v Európe, a preto ich nie je možné vystopovať. poskytovateľ služby od nás nedostáva žiadne osobné údaje (a tiež neuchováva žiadne IP adresy), Nastavenia “Prenos údajov” a “Signály” sme vypli. Hoci môžeme predpokladať, že informácie, ktoré zdieľame so spoločnosťou Google, nie sú pre spoločnosť Google osobnými údajmi, je možné, že spoločnosť Google môže z týchto údajov vyvodiť závery o totožnosti návštevníkov na vlastné účely, vytvoriť osobné profily a prepojiť tieto údaje s účtami Google týchto osôb. Ak ste sa u poskytovateľa služieb zaregistrovali sami, pozná vás aj poskytovateľ služieb. Spracovanie vašich osobných údajov poskytovateľom služieb potom prebieha na zodpovednosť poskytovateľa služieb v súlade s jeho predpismi o ochrane údajov. Poskytovateľ služieb nás len informuje o tom, ako sa používa naša príslušná webová stránka (žiadne informácie o vás osobne).

Na našich webových stránkach používame aj tzv. pluginy zo sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest alebo Instagram. V každom prípade je to pre vás viditeľné (zvyčajne prostredníctvom príslušných ikon). Tieto prvky sme nakonfigurovali tak, aby boli štandardne deaktivované. Ak ich aktivujete (kliknutím na ne), prevádzkovatelia príslušných sociálnych sietí môžu zaregistrovať, že ste na našich webových stránkach a kde, a môžu tieto informácie použiť na svoje účely. Za spracovanie vašich osobných údajov potom zodpovedá tento prevádzkovateľ podľa svojich predpisov o ochrane údajov. My od neho nedostávame žiadne informácie o vás.

6. Zdieľanie údajov a prenos údajov do zahraničia

.

Údaje poskytujeme aj tretím stranám v rámci našich obchodných činností a na účely uvedené v bode 3, pokiaľ je to povolené a zdá sa nám to vhodné, a to buď preto, že ich spracúvajú pre nás, alebo preto, že ich chcú použiť na vlastné účely. Týka sa to najmä nasledujúcich bodov:

 • Poskytovateľov našich služieb vrátane zmluvných spracovateľov;
 • .
 • Predajcovia, dodávatelia, subdodávatelia a iní obchodní partneri;
 • Zákazníci;
 • domáce a zahraničné orgány, úradné agentúry alebo súdy;
 • médiá;
 • Verejnosť vrátane návštevníkov webových stránok a sociálnych médií;
 • Konkurenti, priemyselné organizácie, združenia, organizácie a iné orgány;
 • Nadobúdatelia alebo záujemcovia o získanie obchodných divízií, spoločností alebo iných častí spoločnosti CareInfo;
 • ďalšie strany potenciálnych alebo skutočných súdnych konaní;
 • ostatné spoločnosti CareInfo;

Všetci spolu príjemcovia.

Niektorí z týchto príjemcov sú domáci, ale môžu byť kdekoľvek na svete. Konkrétne by ste mali očakávať, že vaše údaje budú prenesené do všetkých krajín, v ktorých má spoločnosť CareInfo zastúpenie prostredníctvom spoločností skupiny, pobočiek alebo iných kancelárií, a do ďalších krajín v Európe a USA, kde sa nachádzajú poskytovatelia služieb, ktorých využívame (napríklad Microsoft, SAP, Amazon, Salesforce.com).

.

Ak sa príjemca nachádza v krajine bez primeranej právnej ochrany údajov, zmluvne ho zaväzujeme dodržiavať platnú ochranu údajov (na tento účel používame revidované štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré sú k dispozícii tu: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?), pokiaľ sa na príjemcu už nevzťahuje právne uznaný súbor pravidiel na zabezpečenie ochrany údajov a my sa nemôžeme odvolávať na ustanovenie o výnimke. Výnimka sa môže uplatniť najmä v prípade súdnych konaní v zahraničí, ale aj v prípadoch prevažujúceho verejného záujmu alebo ak si plnenie zmluvy vyžaduje takéto zverejnenie, ak ste na to dali súhlas alebo ak ide o údaje, ktoré ste všeobecne sprístupnili a proti spracovaniu ktorých ste nevzniesli námietku.

.

7. Doba uchovávania osobných údajov

.

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo inak na účely sledované spracúvaním, t. j. napríklad počas trvania celého obchodného vzťahu (od začatia, spracúvania až po ukončenie zmluvy), ako aj po jeho skončení v súlade so zákonnými povinnosťami uchovávania a dokumentácie. V tejto súvislosti je možné, že osobné údaje budú uchovávané po dobu, počas ktorej je možné uplatniť nároky voči našej spoločnosti, a pokiaľ sme k tomu inak právne zaviazaní alebo si to vyžadujú oprávnené obchodné záujmy (napr. na účely dokazovania a dokumentácie). Hneď ako vaše osobné údaje už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely, budú zásadne a v rámci možností vymazané alebo anonymizované. V prípade prevádzkových údajov (napr. systémové protokoly, logy) sa v zásade uplatňujú kratšie lehoty uchovávania, a to dvanásť mesiacov alebo menej.

.

8. Bezpečnosť údajov

.

Prijímame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom a zneužitím, ako napríklad vydávanie pokynov, školenia, riešenia bezpečnosti IT a siete, kontroly a obmedzenia prístupu, šifrovanie nosičov údajov a prenosov, pseudonymizácia, kontroly.

.

9. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

.

V rámci nášho obchodného vzťahu ste povinní poskytnúť také osobné údaje, ktoré sú potrebné na nadviazanie a realizáciu obchodného vzťahu a plnenie súvisiacich zmluvných povinností (vo všeobecnosti nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám údaje). Bez týchto údajov spravidla nebudeme môcť uzavrieť ani plniť zmluvu s vami (alebo subjektom či osobou, ktorú zastupujete). Taktiež nie je možné používať webovú lokalitu, ak nie sú poskytnuté určité informácie zabezpečujúce prevádzku (napríklad IP adresa).

10. Profilovanie

.

Vaše osobné údaje spracúvame čiastočne automaticky s cieľom vyhodnotiť určité osobné aspekty (profilovanie). Profilovanie používame najmä preto, aby sme vás mohli cielene informovať a radiť vám o produktoch. Používame pritom nástroje na vyhodnocovanie, ktoré nám umožňujú poskytovať komunikáciu a reklamu založenú na potrebách, vrátane prieskumu trhu a verejnej mienky.

Na nadviazanie a realizáciu obchodného vzťahu ani inak zásadne nepoužívame žiadne plne automatizované rozhodovacie procesy (ako sú procesy upravené v čl. 22 GDPR). Ak by sme takéto postupy v jednotlivých prípadoch použili, budeme vás o tom osobitne informovať, pokiaľ to vyžaduje zákon, a budeme vás informovať o právach s tým spojených.

11. Práva dotknutých osôb.

Máte právo na prístup, opravu, vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania údajov a inak vzniesť námietky proti našim činnostiam spracúvania údajov, najmä na účely priameho marketingu, priameho marketingového profilovania a iných oprávnených záujmov pri spracúvaní, ako aj na vydanie určitých osobných údajov na účely ich prenosu inému subjektu (tzv. prenosnosť údajov), a to v rámci zákona o ochrane údajov, ktorý sa na vás vzťahuje, a ak je to v ňom stanovené (ako napr. v prípade GDPR). Upozorňujeme však, že si vyhradzujeme právo uplatniť zákonom stanovené obmedzenia, napríklad ak sme povinní uchovávať alebo spracúvať určité údaje, máme na tom prevažujúci záujem (pokiaľ sme oprávnení sa naň spoliehať) alebo ich potrebujeme na uplatnenie nárokov. Ak vám vzniknú náklady, budeme vás o tom vopred informovať. O možnosti odvolania súhlasu sme vás už informovali v časti 3. Upozorňujeme, že uplatnenie týchto práv môže byť v rozpore so zmluvnými dohodami a môže mať následky, ako je predčasné ukončenie zmluvy alebo náklady. Ak to ešte nie je zmluvne upravené, budeme vás o tom vopred informovať.

Vykonanie týchto práv si zvyčajne vyžaduje, aby ste jasne preukázali svoju totožnosť (napr. kópiou občianskeho preukazu, ak vaša totožnosť nie je jasná alebo ju nemožno overiť inak). Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete nás kontaktovať na adrese uvedenej v časti 1.

.

Každá dotknutá osoba má tiež právo uplatniť svoje nároky na súde alebo podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu údajov. Príslušným orgánom na ochranu údajov vo Švajčiarsku je Spolkový komisár pre ochranu údajov a informácií (http://www.edoeb.admin.ch).

12. Zmeny a doplnenia

.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Platí aktuálna verzia zverejnená na našej webovej stránke. Pokiaľ sú Zásady ochrany osobných údajov súčasťou zmluvy s vami, v prípade aktualizácie vás budeme o zmene informovať e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.

.

 

 

Súkromie

1. Všeobecné

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov my, spoločnosť CareInfo, vysvetľujeme, ako zhromažďujeme a inak spracúvame osobné údaje. Toto nie je vyčerpávajúci opis; konkrétne záležitosti môžu upravovať iné vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo všeobecné podmienky, podmienky účasti a podobné dokumenty. Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Ak nám poskytnete osobné údaje, budeme ich spracovávať.

Ak nám poskytnete osobné údaje iných osôb (napr. rodinných príslušníkov, údaje kolegov z práce), uistite sa, že tieto osoby sú oboznámené s týmito zásadami ochrany osobných údajov a ich osobné údaje nám poskytnite len vtedy, ak na to máte povolenie a ak sú tieto osobné údaje správne.

.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (“DSGVO“), švajčiarskeho zákona o ochrane údajov (“DSG“) a revidovaného švajčiarskeho zákona o ochrane údajov (“revDSG“). To, či a v akom rozsahu sa tieto zákony uplatňujú, však závisí od konkrétneho prípadu.

2. Zodpovedná osoba / úradník pre ochranu údajov / zástupca

Osobou zodpovednou za operácie spracovania údajov, ktoré tu opisujeme, je (ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak):

CareInfo
kontakt@care-info.ch
careinfo.ch

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, oznámte nám to na vyššie uvedenej kontaktnej adrese

.

3. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Predovšetkým spracúvame osobné údaje, ktoré získavame od našich zákazníkov a iných obchodných partnerov v rámci obchodného vzťahu s nimi a inými osobami, ktoré sa na ňom podieľajú, alebo ktoré získavame od ich používateľov pri prevádzke našich webových stránok, aplikácií a iných aplikácií

V rozsahu, v akom je to prípustné, spracúvame osobné údaje, ktoré od nich a iných osôb, ktoré sa na ňom podieľajú, získavame.

V prípustnom rozsahu preberáme určité údaje aj z verejne prístupných zdrojov (napr. z registrov exekúcií, katastra nehnuteľností, obchodných registrov, tlače, internetu) alebo takéto údaje získavame od iných spoločností, úradov a iných tretích strán. Okrem údajov, ktoré nám o vás poskytnete priamo, medzi kategórie osobných údajov, ktoré o vás získavame od tretích strán, patria najmä informácie z verejných registrov, informácie, ktoré sa dozvedáme v súvislosti s úradnými a súdnymi konaniami, informácie v súvislosti s vašimi profesijnými funkciami a činnosťami (aby sme mohli napr. (napr. aby sme s vašou pomocou mohli uzatvárať a spracovávať transakcie s vaším zamestnávateľom), informácie o vás v korešpondencii a diskusiách s tretími stranami, informácie o vašej bonite (pokiaľ spracovávame transakcie s vami osobne), informácie o vás, ktoré nám poskytnú osoby vám blízke (rodina, poradcovia, právni zástupcovia atď.), aby sme s vami mohli uzatvárať alebo spracovávať zmluvy alebo zmluvy, ktoré sa vás týkajú (napr. referencie, vaša adresa na doručovanie, úplné údaje o vašej bonite). Referencie, vaša adresa na doručovanie, plná moc, informácie o dodržiavaní zákonných požiadaviek, napr. o ochrane pred praním špinavých peňazí a vývozných obmedzeniach, informácie od bánk, poisťovní, obchodných a iných našich zmluvných partnerov o využívaní alebo poskytovaní služieb z vašej strany (napr. uskutočnené platby, nákupy), informácie z médií a internetu o vašej osobe (pokiaľ je to v konkrétnom prípade vhodné, napr. v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie, tlačovou správou atď.) napr. v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie, tlačovou recenziou, marketingom/predajom atď), vaše adresy a prípadne záujmy a iné sociodemografické údaje (na marketingové účely), údaje v súvislosti s používaním webovej stránky (napr. adresa IP, adresa MAC smartfónu alebo počítača, údaje o vašom zariadení a nastaveniach, súbory cookie, dátum a čas návštevy, stránky a obsah, ku ktorým ste pristupovali, použité funkcie, odkazujúca webová stránka, údaje o polohe).

.

4. Účel spracúvania údajov a právny základ

.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú najmä na plnenie našich zmluvných záväzkov voči zákazníkom a obchodným partnerom. Patrí sem nákup produktov a služieb od našich dodávateľov a subdodávateľov. Okrem toho tieto údaje používame na plnenie našich zákonných povinností v tuzemsku aj v zahraničí. Ak pracujete pre takéhoto zákazníka alebo obchodného partnera, vaše osobné údaje môžu byť samozrejme dotknuté aj v tejto súvislosti.

.

Osobné údaje vás a ďalších osôb okrem toho spracúvame v povolenom a považovanom rozsahu aj na nasledujúce účely, pri ktorých máme (a niekedy aj tretie strany) oprávnený záujem zodpovedajúci danému účelu:

 • Ponúkanie a ďalší rozvoj našich ponúk, služieb a webových stránok, aplikácií a iných platforiem, na ktorých sme prítomní;
 • Komunikácia s tretími stranami a spracovanie ich požiadaviek (napr. žiadosti, otázky médií);
 • Testovanie a optimalizácia postupov analýzy potrieb na účely priameho oslovenia zákazníka, ako aj zhromažďovanie osobných údajov z verejne dostupných zdrojov na účely získavania zákazníkov;
 • reklama a marketing (vrátane organizovania podujatí), pokiaľ ste nenamietali proti používaniu vašich údajov (ak vám ako nášmu existujúcemu zákazníkovi zasielame reklamu, môžete proti tomu kedykoľvek namietať, potom vás zaradíme na zoznam blokovaných osôb proti ďalšiemu zasielaniu reklamných správ);
 • Výskum trhu a verejnej mienky, monitorovanie médií;
 • Podpory právnych nárokov a obhajoba v súvislosti so súdnymi spormi a úradnými konaniami;
 • Prevencia a vyšetrovanie trestných činov a iných priestupkov (napr. vykonávanie interných vyšetrovaní, analýza údajov na boj proti podvodom);
 • Zabezpečenie našej prevádzky, najmä IT, našich webových stránok, aplikácií a iných platforiem;
 • Videozáznamy na ochranu práv domu a iné opatrenia na zabezpečenie IT, budov a zariadení a ochranu našich zamestnancov a iných osôb a majetku, ktorý nám patrí alebo bol zverený (napríklad kontrola prístupu, zoznamy návštevníkov, sieťové a poštové skenery, záznamy o telefonátoch);
 • Prevzatie a predaj obchodných jednotiek, spoločností alebo častí spoločností a iné transakcie podľa práva obchodných spoločností a s tým súvisiaci prenos osobných údajov, ako aj opatrenia na riadenie podniku a pokiaľ ide o dodržiavanie zákonných a regulačných povinností, ako aj interných predpisov spoločnosti CareInfo.
 • .

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na konkrétne účely (napríklad pri registrácii na odber informačných bulletinov alebo pri vykonaní previerky), vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu a na základe tohto súhlasu, pokiaľ nemáme iný právny základ a takýto základ nepotrebujeme. Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ale nemá to žiadny vplyv na spracovanie údajov, ktoré sa už uskutočnilo.

5. Súbory cookie / sledovacie a iné technológie súvisiace s používaním našej webovej stránky

.

Na našich webových stránkach zvyčajne používame “cookies” a podobné technológie na identifikáciu vášho prehliadača alebo zariadenia. Súbor cookie je malý súbor, ktorý je odoslaný do vášho počítača alebo automaticky uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení webovým prehliadačom, ktorý používate pri návšteve našej webovej lokality. To nám umožňuje rozpoznať vás, keď sa vrátite na túto webovú lokalitu, aj keď nevieme, kto ste. Okrem súborov cookie, ktoré sa používajú len počas relácie a po vašej návšteve webovej lokality sa vymažú (“súbory cookie relácie”), sa môžu používať aj súbory cookie na ukladanie nastavení používateľa a iných informácií na určité obdobie (napr. dva roky) (“trvalé súbory cookie”). Svoj prehliadač však môžete nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal, ukladal ich len na jednu reláciu alebo ich inak predčasne vymazal. Väčšina prehliadačov je prednastavená na prijímanie súborov cookie. Trvalé súbory cookie používame na zapamätanie si používateľských preferencií (napr. jazyk, automatické prihlásenie), aby sme pochopili, ako používate naše služby a obsah, a aby sme vám mohli zobrazovať ponuky a reklamy prispôsobené vám (čo sa môže stať aj na webových stránkach iných spoločností; tie sa však od nás nedozvedia, kto ste, ak to vôbec vedia, pretože uvidia len to, že na ich webovej stránke je ten istý používateľ, ktorý bol na konkrétnej stránke u nás). Niektoré súbory cookie nastavujeme my a niektoré nastavujú zmluvní partneri, s ktorými spolupracujeme. Ak zablokujete súbory cookie, niektoré funkcie (napríklad výber jazyka, nákupný košík, procesy objednávania) nemusia fungovať.

.

V našich informačných bulletinoch a iných marketingových e-mailoch čiastočne a v povolenom rozsahu uvádzame aj viditeľné a neviditeľné obrazové prvky, ktorých načítaním z našich serverov môžeme zistiť, či a kedy ste e-mail otvorili, aby sme mohli merať a lepšie pochopiť, ako používate naše ponuky, a prispôsobiť vám ich aj tu. Toto môžete zablokovať vo svojom e-mailovom klientovi; väčšina z nich je na to vopred nastavená.

Používaním našich webových stránok a súhlasom so zasielaním informačných bulletinov a iných marketingových e-mailov súhlasíte s používaním týchto techník. Ak si to neželáte, musíte si zodpovedajúcim spôsobom nastaviť prehliadač alebo e-mailový program.

Tieto techniky nepoužívame.

Na našich webových stránkach niekedy používame službu Google Analytics alebo podobné služby. Ide o službu poskytovanú tretími stranami, ktoré môžu mať sídlo v ktorejkoľvek krajine sveta (v prípade služby Google Analytics ide o spoločnosť Google Ireland (so sídlom v Írsku), spoločnosť Google Ireland sa spolieha na spoločnosť Google LLC (so sídlom v USA) ako spracovateľa objednávok (obe “Google“), www.google.com), pomocou ktorej môžeme merať a vyhodnocovať používanie webových stránok (na neosobnom základe). Na tento účel sa používajú aj trvalé súbory cookie nastavené poskytovateľom služieb. Službu sme nakonfigurovali tak, že IP adresy návštevníkov sú pred odoslaním do USA skrátené spoločnosťou Google v Európe, a preto ich nie je možné vystopovať. poskytovateľ služby od nás nedostáva žiadne osobné údaje (a tiež neuchováva žiadne IP adresy), Nastavenia “Prenos údajov” a “Signály” sme vypli. Hoci môžeme predpokladať, že informácie, ktoré zdieľame so spoločnosťou Google, nie sú pre spoločnosť Google osobnými údajmi, je možné, že spoločnosť Google môže z týchto údajov vyvodiť závery o totožnosti návštevníkov na vlastné účely, vytvoriť osobné profily a prepojiť tieto údaje s účtami Google týchto osôb. Ak ste sa u poskytovateľa služieb zaregistrovali sami, pozná vás aj poskytovateľ služieb. Spracovanie vašich osobných údajov poskytovateľom služieb potom prebieha na zodpovednosť poskytovateľa služieb v súlade s jeho predpismi o ochrane údajov. Poskytovateľ služieb nás len informuje o tom, ako sa používa naša príslušná webová stránka (žiadne informácie o vás osobne).

Na našich webových stránkach používame aj tzv. pluginy zo sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest alebo Instagram. V každom prípade je to pre vás viditeľné (zvyčajne prostredníctvom príslušných ikon). Tieto prvky sme nakonfigurovali tak, aby boli štandardne deaktivované. Ak ich aktivujete (kliknutím na ne), prevádzkovatelia príslušných sociálnych sietí môžu zaregistrovať, že ste na našich webových stránkach a kde, a môžu tieto informácie použiť na svoje účely. Za spracovanie vašich osobných údajov potom zodpovedá tento prevádzkovateľ podľa svojich predpisov o ochrane údajov. My od neho nedostávame žiadne informácie o vás.

6. Zdieľanie údajov a prenos údajov do zahraničia

.

Údaje poskytujeme aj tretím stranám v rámci našich obchodných činností a na účely uvedené v bode 3, pokiaľ je to povolené a zdá sa nám to vhodné, a to buď preto, že ich spracúvajú pre nás, alebo preto, že ich chcú použiť na vlastné účely. Týka sa to najmä nasledujúcich bodov:

 • Poskytovateľov našich služieb vrátane zmluvných spracovateľov;
 • .
 • Predajcovia, dodávatelia, subdodávatelia a iní obchodní partneri;
 • Zákazníci;
 • domáce a zahraničné orgány, úradné agentúry alebo súdy;
 • médiá;
 • Verejnosť vrátane návštevníkov webových stránok a sociálnych médií;
 • Konkurenti, priemyselné organizácie, združenia, organizácie a iné orgány;
 • Nadobúdatelia alebo záujemcovia o získanie obchodných divízií, spoločností alebo iných častí spoločnosti CareInfo;
 • ďalšie strany potenciálnych alebo skutočných súdnych konaní;
 • ostatné spoločnosti CareInfo;

Všetci spolu príjemcovia.

Niektorí z týchto príjemcov sú domáci, ale môžu byť kdekoľvek na svete. Konkrétne by ste mali očakávať, že vaše údaje budú prenesené do všetkých krajín, v ktorých má spoločnosť CareInfo zastúpenie prostredníctvom spoločností skupiny, pobočiek alebo iných kancelárií, a do ďalších krajín v Európe a USA, kde sa nachádzajú poskytovatelia služieb, ktorých využívame (napríklad Microsoft, SAP, Amazon, Salesforce.com).

.

Ak sa príjemca nachádza v krajine bez primeranej právnej ochrany údajov, zmluvne ho zaväzujeme dodržiavať platnú ochranu údajov (na tento účel používame revidované štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré sú k dispozícii tu: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?), pokiaľ sa na príjemcu už nevzťahuje právne uznaný súbor pravidiel na zabezpečenie ochrany údajov a my sa nemôžeme odvolávať na ustanovenie o výnimke. Výnimka sa môže uplatniť najmä v prípade súdnych konaní v zahraničí, ale aj v prípadoch prevažujúceho verejného záujmu alebo ak si plnenie zmluvy vyžaduje takéto zverejnenie, ak ste na to dali súhlas alebo ak ide o údaje, ktoré ste všeobecne sprístupnili a proti spracovaniu ktorých ste nevzniesli námietku.

.

7. Doba uchovávania osobných údajov

.

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo inak na účely sledované spracúvaním, t. j. napríklad počas trvania celého obchodného vzťahu (od začatia, spracúvania až po ukončenie zmluvy), ako aj po jeho skončení v súlade so zákonnými povinnosťami uchovávania a dokumentácie. V tejto súvislosti je možné, že osobné údaje budú uchovávané po dobu, počas ktorej je možné uplatniť nároky voči našej spoločnosti, a pokiaľ sme k tomu inak právne zaviazaní alebo si to vyžadujú oprávnené obchodné záujmy (napr. na účely dokazovania a dokumentácie). Hneď ako vaše osobné údaje už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely, budú zásadne a v rámci možností vymazané alebo anonymizované. V prípade prevádzkových údajov (napr. systémové protokoly, logy) sa v zásade uplatňujú kratšie lehoty uchovávania, a to dvanásť mesiacov alebo menej.

.

8. Bezpečnosť údajov

.

Prijímame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom a zneužitím, ako napríklad vydávanie pokynov, školenia, riešenia bezpečnosti IT a siete, kontroly a obmedzenia prístupu, šifrovanie nosičov údajov a prenosov, pseudonymizácia, kontroly.

.

9. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

.

V rámci nášho obchodného vzťahu ste povinní poskytnúť také osobné údaje, ktoré sú potrebné na nadviazanie a realizáciu obchodného vzťahu a plnenie súvisiacich zmluvných povinností (vo všeobecnosti nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám údaje). Bez týchto údajov spravidla nebudeme môcť uzavrieť ani plniť zmluvu s vami (alebo subjektom či osobou, ktorú zastupujete). Taktiež nie je možné používať webovú lokalitu, ak nie sú poskytnuté určité informácie zabezpečujúce prevádzku (napríklad IP adresa).

10. Profilovanie

.

Vaše osobné údaje spracúvame čiastočne automaticky s cieľom vyhodnotiť určité osobné aspekty (profilovanie). Profilovanie používame najmä preto, aby sme vás mohli cielene informovať a radiť vám o produktoch. Používame pritom nástroje na vyhodnocovanie, ktoré nám umožňujú poskytovať komunikáciu a reklamu založenú na potrebách, vrátane prieskumu trhu a verejnej mienky.

Na nadviazanie a realizáciu obchodného vzťahu ani inak zásadne nepoužívame žiadne plne automatizované rozhodovacie procesy (ako sú procesy upravené v čl. 22 GDPR). Ak by sme takéto postupy v jednotlivých prípadoch použili, budeme vás o tom osobitne informovať, pokiaľ to vyžaduje zákon, a budeme vás informovať o právach s tým spojených.

11. Práva dotknutých osôb.

Máte právo na prístup, opravu, vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania údajov a inak vzniesť námietky proti našim činnostiam spracúvania údajov, najmä na účely priameho marketingu, priameho marketingového profilovania a iných oprávnených záujmov pri spracúvaní, ako aj na vydanie určitých osobných údajov na účely ich prenosu inému subjektu (tzv. prenosnosť údajov), a to v rámci zákona o ochrane údajov, ktorý sa na vás vzťahuje, a ak je to v ňom stanovené (ako napr. v prípade GDPR). Upozorňujeme však, že si vyhradzujeme právo uplatniť zákonom stanovené obmedzenia, napríklad ak sme povinní uchovávať alebo spracúvať určité údaje, máme na tom prevažujúci záujem (pokiaľ sme oprávnení sa naň spoliehať) alebo ich potrebujeme na uplatnenie nárokov. Ak vám vzniknú náklady, budeme vás o tom vopred informovať. O možnosti odvolania súhlasu sme vás už informovali v časti 3. Upozorňujeme, že uplatnenie týchto práv môže byť v rozpore so zmluvnými dohodami a môže mať následky, ako je predčasné ukončenie zmluvy alebo náklady. Ak to ešte nie je zmluvne upravené, budeme vás o tom vopred informovať.

Vykonanie týchto práv si zvyčajne vyžaduje, aby ste jasne preukázali svoju totožnosť (napr. kópiou občianskeho preukazu, ak vaša totožnosť nie je jasná alebo ju nemožno overiť inak). Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete nás kontaktovať na adrese uvedenej v časti 1.

.

Každá dotknutá osoba má tiež právo uplatniť svoje nároky na súde alebo podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu údajov. Príslušným orgánom na ochranu údajov vo Švajčiarsku je Spolkový komisár pre ochranu údajov a informácií (http://www.edoeb.admin.ch).

12. Zmeny a doplnenia

.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Platí aktuálna verzia zverejnená na našej webovej stránke. Pokiaľ sú Zásady ochrany osobných údajov súčasťou zmluvy s vami, v prípade aktualizácie vás budeme o zmene informovať e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.

.