Práceneschopnosť: Choroba alebo Úraz (Krankheitsfall oder Unfall)

Ak Vám choroba alebo úraz neumožňuje pracovať, mzda sa Vám bude vyplácať aj naďalej. Dĺžka vyplácania závisí od toho, ako dlho ste už zamestnaná a v ktorom kantóne pracujete (pozri nižšie). Podmienkou je trvanie pracovného pomeru dlhšie ako tri mesiace alebo zmluvne dohodnutý pracovný pomer na dlhšie ako tri mesiace.

Pozor! Ak ste priamo zamestnaná v súkromnej domácnosti, kde aj bývate, musí sa Vám pri chorobe, úraze, v tehotenstve a pri pôrode poskytnúť starostlivosť. V prípade nutnosti sa Vám musí zaistiť aj starostlivosť odborným zdravotníckym personálom. Táto povinnosť existuje súbežne s povinnosťou vyplácania náhrady mzdy pri práceneschopnosti.